Już dwie dekady sierpnia za nami

Dodano 21 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Wraz z początkiem bieżącego tygodnia, konsultacje społeczne w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przenoszą się do Rykowa i Korycisk. Jutro, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Skrzynna, aby przedstawić swoje stanowisko w zakresie:
• przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu w swojej miejscowości;
• staniu:
o ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
o środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
o dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
o gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
• warunków i jakości życia, w tym ochrony ich zdrowia;
• poprawy bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
• potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
• przeznaczenia terenów, również własnych pod zabudowę mieszkalną, gospodarczą, przemysłową
Zebrane w ten sposób Państwa opinie i wskazówki, zostaną wykorzystane przy opracowaniu i sporządzeniu tego właśnie dokumentu. Jest to niezwykle ważny i istotny element kształtowania polityki w zakresie gospodarki przestrzennej w gminie, który powinien odzwierciedlać wszelkie potrzeby i zdanie Mieszkańców w przedmiotowej sprawie.
W niedzielę, wziąłem udział w Dożynkach Powiatowo Gminnych w Gielniowie. Pomimo padającego deszczu zebrani rolnicy, samorządowcy i mieszkańcy powiatu przysuskiego, podziękowali za tegoroczne plony i wspólnie świętowali dożynkowe obrzędy. Gminę Wieniawa reprezentowało Koło Kobiet znad Zalewu, na czele z Panią Prezes Hanną Wątłą, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Strzelczyk oraz Radni Rady Gminy. Część artystyczną w Wykonaniu zespołu Wieniawa, podziwiało liczne grono słuchaczy, w czym nie przeszkodził również padający deszcz. Dziękuję wszystkim reprezentantom Gminy Wieniawa za udział i wyraz dziękczynienia za tegoroczne plony, poprzez przygotowany dożynkowy wieniec przez Panie z Brudnowa i Woli Brudnowskiej. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odebrał z rąk parlamentarzystów Pan Krzysztof Czyżykowski, Sołtys Zagórza. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dziś w urzędzie gminy pracujemy nad przygotowaniem kolejnej, a zarazem pierwszej planowanej sesji Rady Gminy po okresie wakacji. Chcemy zająć się zmianami w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz przedyskutować ważne sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami, podziału działek stanowiących własność gminy, lokalizacji przystanków i organizacji dowozu uczniów do ZSO. Wstępnie chcemy również przedstawić i poddać dyskusji projekt Planu Rewitalizacji, który jest przygotowywany do konsultacji społecznych.
W miniony piątek pracownicy urzędu gminy wyrównali krótkie odcinki dróg w Komorowie i Kochanowie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Mieszkańców. Nie udało się zrealizować zadania w Wydrzynie, stąd zostanie ono dokończone w dniu dzisiejszym.
Trwają również prace związane z wyposażeniem obiektu w Kłudnie, w dniu dzisiejszym zaplanowano dostawę krzeseł i stołów konferencyjnych. Z dnia na dzień obiekt jest wzbogacany o nowe elementy z zakresu gastronomii, zaplecza techniczno – sanitarnego, aby od września służyć Mieszkańcom w pełnym zakresie.
Trwa budowa świetlicy w Pogroszynie, gdzie prace postępują zgodnie z planem oraz wymiana porycia na budynku ZSO w Wieniawie. Do zakończenia pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej pozostało jeszcze ułożenie kolektora wokół budynków OSP, UG, Banku, Przedszkola i uruchomienie przepompowni ścieków. Tu prace również realizowane są zgodnie z założeniami i prawdopodobnie zakończą się we wrześniu b.r.
Życzę wszystkim czytelnikom miłego i spokojnego dnia

 

Samorządowy czwartek

Dodano 17 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Prawnicy urzędu gminy zakończą dziś prace związane z ustawianiem oznaczenia nazw ulic w Zawadach, jednocześnie zostanie uzupełnione pionowe oznakowanie dróg gminnych w Koryciskach. Jutro zostanie przeprowadzona wizytacja terenowa i ustalony zakres oznaczeń tablic ze wskazaniem numerów posesji przy poszczególnych drogach w Rykowie, Pogroszynie, Żukowie, Sokolnikach Mokrych i Wydrzynie. Ponadto ustalone zapotrzebowanie na tablice z nazwami ulic do Jabłonicy i Skrzynna, na których znajdą się również numery posesji.
Trwają również prace związane z przygotowaniem świetlicy wiejskiej w Kłudnie do organizacji przyjęć okolicznościowych, sale zostaną wyposażone w stoły krzesła, sprzęt gastronomiczny i niezbędną w tym zakresie infrastrukturę. Planujemy, że obiekty zostanie w tym zakresie udostępniony Mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom od początku września.
W dniu dzisiejszym wyjeżdżam do Ministerstwa Energetyki na spotkanie poświęcone klastrom energii. Jest to jedna z form aktywizacji i wykorzystania potencjału przedsiębiorczości i dostępnych surowców, a także ułatwienie wdrażania najnowszych technologii, czy nowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym. Rozważamy przeprowadzenie kampanii informacyjnej w przedmiotowej sprawie wśród lokalnych przedsiębiorców, osób fizycznych oraz innych zainteresowanych podmiotów, jeśli będzie możliwość pozyskania środków w tym zakresie.
Przypominam, ze trwają konsultacje społeczne dotyczące przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dziś do godziny 18.00 w Żukowie, w świetlicy wiejskiej, czekają na Państwa konsultanci, którzy odpowiedzą na zadawane pytania i zbiorą Państwa opinie na ten temat. Jutro zapraszamy do Kłudna od 10.00 do 18.00, a w sobotę do mobilnego punktu konsultacyjnego w Brudnowie. Zachęcamy do udziału i wyrażenia swojej opinii w przedmiotowym zakresie.

Życzę wszystkim spokojnego i miłego dnia

 

Już połowa sierpnia za nami, co w samorządzie

Dodano 16 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym, w dziennym domu Senior Wigor w Komorowie, od godziny 10.00, rozpoczynamy konsultacje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Potrwają one do godziny 18.00, serdecznie wszystkich zapraszamy, szczególnie Mieszkańców okolicznych miejscowości: Romualdowa, Zagórza, Kamienia Dużego i Komorowa. Jutro punkt konsultacyjny zostanie otworzony w Żukowie, następnie w kolejne dni Kłudno, Brudnów, Wieniawa, Ryków i Skrzynno. Szczegółowo o godzinach rozpoczęcia i zakończenia konsultacji będę Państwa informował na bieżąco. Informacje te znajdują się również na plakatach i ulotkach kolportowanych w terenie w sposób zwyczajowo przyjęty.
Dziś zgodnie z harmonogramem prac, pracownicy urzędu gminy będą w Zawadach, gdzie zostaną ustawione kolejne znaki informacyjne z nazwami ulic oraz przeniesiona tablica informacyjna. Zaplanowane zostały na dzień dzisiejszy również prace związane z zabezpieczeniem skarpy rowu w Sokolnikach Mokrych, z uwagi na zatapianie niżej położonych posesji w przypadku dużego naporu wód opadowych.
Kontynuowane będą także prace przy świetlicy wiejskiej w Kłudnie, gdzie został już uporządkowany teren wokół obiektu, a obecnie trwa wyposażanie go w niezbędny sprzęt gastronomiczny i konferencyjny. Pracownicy porządkują obiekt i przygotowują go do udostępnienia Mieszkańcom i innym zainteresowanym w celu organizowania, obok działalności statutowej obiektu, przyjęć okolicznościowych.
W zakładce aktualności, na stronie internetowej Gminy Wieniawa, będzie publikowany i aktualizowany harmonogram prac i robót do wykonania, jakie zgłaszane są sukcesywnie przez Mieszkańców i zostały przekazane do realizacji.
W urzędzie gminy pracujemy dziś nad definicją i opisem poszczególnych działań inwestycyjnych jakie znajdą się w planie rewitalizacji. Dotyczą one czterech miejscowości, dla których Rada Gminy zdefiniowała obszar zdegradowany. Są to miejscowości Brudnów, Komorów, Wieniawa i Wydrzyn. Zdefiniowane w ten sposób przedsięwzięcia zostaną przedstawione Mieszkańcom w procedurze konsultacji społecznych, a następnie uzupełnione o pozyskane w tej drodze opinie.
Jest mi miło poinformować Państwa, że na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, gmina otrzymała dotację ze środków FOGR, na budowę dróg stanowiących dojazd do pól uprawnych w Kaleniu – 71 000 zł, oraz drogi Komorów – Kamień Duży 78 000 zł. Środki te winny zostać rozliczone do końca października, bieżącego roku, stąd przystępujemy do prac w przedmiotowym zakresie już dziś.
W dniu 10 września odbędzie się uroczystość 100-lecia OSP w Wieniawie, połączona z gminnym świętem plonów, tradycyjnymi dożynkami. O szczegółach wkrótce na naszych stronach internetowych i na plakatach.
W poniedziałek, jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wieniawie, miałem przyjemność udzielić ślubu, poza siedzibą USC. To już 7 ślub w tym roku, jaki miał miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wieniawie. Państwo Młodzi, korzystając z prawa, które umożliwia Kierownikowi udzielenie ślubu poza siedzibą USC, zawarli związek małżeński w Pałacu Domaniowskim w Konarach, a jest to teren Gminy Wieniawa, tym samym właściwym terytorialnie urzędem w tym zakresie jest USC Wieniawa.
Trwają rozmowy z przedstawicielami środowisk kombatanckich oraz właściwych instytucji w tym zakresie na temat odnowienia pomnika AK, który znajduje się przed urzędem gminy. Rozważana jest również możliwość jego przesunięcia w kierunku urzędu gminy, by godnie uczcić pamięć tych, dla których wolna ojczyzna była zawsze najwyższym honorem i nakazem.
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

Dzień Dobry
Krótszy niż zazwyczaj, bo liczący 4 dni tydzień roboczy, rozpoczynamy nadzwyczajną sesją Rady Gminy, która rozpocznie się w dniu dzisiejszym o godzinie 09.00. Poświęcona będzie w całości zmianom w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany będą dotyczyły zwiększenia środków finansowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłudnie w stoły, krzesła oraz naczynia niezbędne do organizacji przyjęć (wesela, komunie, inne spotkania okolicznościowe). Sala zostanie udostępniona od września wszystkim zainteresowanym. W najbliższym czasie zostaną opublikowane szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie na naszych stronach internetowych www.gminawieniawa.pl.
Zgodnie z sugestią Mieszkańców, począwszy od dnia dzisiejszego na naszych stronach internetowych będzie publikowany harmonogram prac, jakie będą każdego dnia wykonywane przez pracowników urzędu gminy. Nadzór nad realizacją harmonogramu będzie pełnić Pani Krystyna Żurowska oraz Kierownicy Referatów Merytorycznych, w zakresie których będą realizowane poszczególne prace.
W przygotowaniu jest kolejny numer naszej samorządowej gazety, wersja elektroniczna została już zamieszczona na naszych stronach internetowych, a zlecenie wydruku przekazano do drukarni.
Została zawarta umowa na wykonanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pierwsze konsultacje społeczne w tym zakresie odbędą się już w najbliższą środę, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Zachęcamy do udziału jak najszerszą liczbę Mieszkańców. Jest to niezwykle istotna część opracowania studium, aby w sposób jak najbardziej istotny mieć wpływ na planowanie przestrzenne w gminie. To Państwo zdecydujecie, gdzie będą tereny zabudowy mieszkalnej, zabudowa zagrodowa, przemysłowa, itp. Prosimy o liczną reprezentację na zebraniach. Godziny konsultacji zostały tak ustalone, aby każdy miał możliwość w nich uczestniczyć.
W sobotę reprezentowałem samorząd wieniawski na Święcie Papryki w Klwowie, natomiast w niedzielę na dożynkach gminno parafialnych w Rusinowie. W niedzielę również nad Zalewem Domaniowskim, Policja prowadziła akcję informacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą.
W dniu dzisiejszym pracujemy nad propozycjami działań inwestycyjnych w zakresie obszaru zdegradowanego, które zostaną poddane konsultacjom społecznym z zakresu rewitalizacji. Trwają również analizy i rozmowy dotyczące konsolidacji kredytów jak i powołania samorządowej spółki w zakresie gospodarki komunalnej.
Zgodnie z sugestią Mieszkańców i Rolników z Sokolnik Mokrych, wystąpię dziś do Powiatowego Zarządu Dróg, o wycinkę krzewów przy drodze powiatowej w kierunku Sokolnik Mokrych od drogi krajowej nr 12, ponieważ sukcesja naturalna powoduje niebezpieczeństwo przy włączaniu się do ruchu pojazdów rolniczych z dróg podporządkowanych, szczególnie ciągników rolniczych wyposażonych w ładowacze czołowe.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego weekendu

 

Podsumowanie bieżącego tygodnia

Dodano 11 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Cały bieżący tydzień, to wzmożony okres prac nad dokumentami planistycznymi. Na podstawie zebrań z Mieszkańcami, które odbywały się w 2015 i 2016 roku została opracowana lista inwestycji, jakie mają być realizowane w kolejnych latach i mają przyczynić się do rozwoju naszej gminy. Lista tych przedsięwzięć została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na początku bieżącego roku. Zaznaczam, że wszystkie zawarte w tym pliku działania inwestycyjne są autorskimi propozycjami Mieszkańców. Te przedsięwzięcia oraz inne prace, jakie w trakcie roku budżetowego pozostają do wykonania, a nie zostały uwzględnione w załączniku (remont dachu, awaria kotłów c.o.), będą stanowiły istotę i trzon strategii rozwoju gminy. Część z opisanych przedsięwzięć znajdzie się również w planie rewitalizacji, jako odrębnego dokumentu obejmującego swoim zasięgiem teren zdegradowany, jaki wyznaczyła Rada Gminy. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych będzie jednocześnie jedną z domen strategii rozwoju gminy.
Została zawarta również umowa z wykonawcą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, niezwykle istotnego dokumentu, na podstawie którego zostanie sporządzony Plan Zagospodarowania przestrzennego, ułatwiający Mieszkańcom i upraszczający procedury w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Co niezwykle istotne, należy w tym miejscu zaznaczyć, że dokumenty te będą spełniać właściwą rolę tylko wtedy, gdy będzie odpowiedni udział czynnika społecznego w tworzeniu tych dokumentów, czyli udział w konsultacjach społecznych.
Jeśli jesteś Mieszkańcem Gminy Wieniawa, nie jest Ci obcy los naszej Małej Ojczyzny i chcesz współdecydować o:
• przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu w swojej miejscowości;
• stanie:ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
o środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
o dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
o gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
• warunkach i jakości życia, w tym ochrony zdrowia;
• poprawie bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
• potrzebach i możliwościach rozwoju gminy;
• przeznaczeniu terenów, również własnych pod zabudowę mieszkalną, gospodarczą, przemysłową,
Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa. Każdy głos się liczy i każdy ma znaczenie w procedurze uchwalania tego dokumentu! Terminy konsultacji zostały umieszczone na plakatach i ulotkach. Powstaje również broszura informacyjna dla zainteresowanych.

Zapraszamy do konsultacji i czynnego udziału w życiu samorządu
Publikacja2

 

Zapraszam na dzisiejszy dyżur w sprawie skarg i wniosków

Dodano 8 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Jak w każdy wtorek, czekam na Państwa w urzędzie gminy do godziny 15.30. Kontakt i informacje jakie przekazujecie Państwo, w różnych sprawach, są dla mnie cennym źródłem informacji i w sposób istotny wpływają na kształtowanie bieżących prac i remontów w poszczególnych miejscowościach.
W ostatnią niedzielę wziąłem udział w XXV Dniu Papryki w Potworowie, na zaproszenie Wójta Gminy Potworów, Pana Marka Klimka oraz Starosty Przysuskiego, Pana Mariana Niemirskiego. Reprezentowanie Gminy Wieniawa na tego typu uroczystościach jest dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem i zaszczytem. Również w niedzielę w Skrzynnie, obchodzony był odpust parafialny z racji Uroczystości Przemienienia Pańskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna zorganizowało wieczorek taneczny, który miał miejsce w parku i nawiązywał do tradycyjnych zabaw ludowych. Dziękuję jeszcze raz miłym Paniom za kreatywność i sprawną organizację.
Dziękuję serdecznie wszystkim za życzenia urodzinowe i wyrazy sympatii. Przede wszystkim moim najbliższym: babci, rodzicom, żonie, teściom, przyjaciołom, koleżankom, kolegom i wszystkim znajomym za pamięć i dobre słowo. Wyrażam nadzieję, że choć niewielka część z nich się spełni. To wielki zaszczyt i honor służyć wam poprzez swoją pracę. To wszystko: dobre słowo, życzenia, konstruktywna krytyka powoduje, że z każdym dniem mam dodatkową motywację i siły do dalszej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję!
Wczorajszy dzień przyniósł również nowe pozytywne informacje. Rozpoczęła się wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSO. Wymienionych zostanie 800 m2 pokrycia. Inwestycja ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia naszych najmłodszych członków społeczności gminnej – dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły oraz pracujących tam nauczycieli. Przeciekający dach był przyczyną zacieków na ścianach, obniżał komfort pracy oraz warunków BHP. Stan pokrycia był również powodem odpływu ciepła (brak docieplenia, paroizolacji) i wychładzania się klasopracowni, podnosił koszty ogrzewania obiektu oraz, szczególnie w mroźne dni powodował, że w klasach panowała zbyt niska temperatura.
Rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Zostały zalane ławy fundamentowe, obecnie murowana jest podmurówka, do obiektu doprowadzono również zasilanie elektryczne. Prace zgodnie z harmonogramem winny zakończyć się jeszcze w tym roku.
Pracujemy nad konsolidacją zadłużenia gminy, które wynosi obecnie ok 5,2 mln zł (bez pożyczek w WFOŚiGW), chcemy przeprowadzić taką restrukturyzację długu, aby wszystkie zaciągnięte od 2008 roku kredyty spłacane były w formie jednej raty, na bazie korzystnego oprocentowania i rozłożone na określoną ilość miesięcy, w sposób znacząco poprawiający płynność finansową samorządu.
Trwają również rozmowy dotyczące remontu pokrycia dachowego na budynku nauczycielskim w Komorowie. Obecny stan pokrycia powoduje, że na suficie i ścianach pojawiają się zacieki. blacha na ogniomurach jest przerdzewiała i wymaga wymiany.

Życzę miłego dnia i udanego tygodnia

 

Co nowego w środę w samorządzie:

Dodano 2 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Lato w pełni, temperatury w pierwszych dniach lipca zdecydowanie przekraczają 30 st. C, Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przebywanie na otwartym słońcu tylko w sytuacjach koniecznych. Należy zwracać uwagę na uzupełnianie płynów i nieprzegrzewanie organizmu. Upały dają się we znaki również w budynkach użyteczności publicznej, gdzie w ciągu dnia temperatura wzrasta powyżej 30 st. C
Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, do 31 lipca bieżącego roku, Sołtysi otrzymali informację na temat wysokości środków przypadających na dane sołectwo na rok 2018. Łącznie na fundusz sołecki w roku 2018, Mieszkańcy otrzymają 366 730,38 zł. Wnioski dotyczące rozdysponowania tych środków w roku 2018, będą składane do 30 przez poszczególne sołectwa września b.r. Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:
1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa
2. oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,
3. uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
4. wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny)
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców na zebrania wiejskie dotyczące rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego, które będą organizowane przez Sołtysów i zajmowanie stanowiska w tej sprawie. Każdy głos jest ważny i wpisuje się w istotę naszych samorządowych działań.
Szczegółowe informacje na temat kwot, jakie przypadają na poszczególne sołectwa, zostaną przekazane Państwu do wiadomości na naszych stronach internetowych.
Pracownicy urzędu gminy w dniu dzisiejszym będą montować znaki drogowe w Zawadach oraz kończyć porządkowanie terenu w Komorowie, gdzie z uwagi na zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, został zdemontowany plac zabaw, który w ocenie tego organu, stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa korzystających.
Trwa również spisywanie liczników poboru wody, prosimy o udostępnianie wodomierzy pracownikom urzędu gminy, którzy prowadzą te czynności.
W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Potrwają one do końca bieżącego roku.
Życzę miłego i spokojnego dnia wszystkim Mieszkańcom

 

W bieżącym tygodniu w samorządzie:

Dodano 1 sierpnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Rozpoczynamy kolejny miesiąc w samorządzie. Wakacje na półmetku, lecz mimo sezonu urlopowego prace zaplanowane na wakacje są realizowane na bieżąco. Jeszcze w bieżącym tygodniu zostaną opublikowane zapytania ofertowe na projekty oraz wykonanie placów zabaw i siłowni napowietrznej według wniosków Mieszkańców w zakresie realizacji funduszu sołeckiego. Nowe obiekty powstaną m.in. w Kłudnie, Wieniawie, Zawadach i Skrzynnie.
Jak w każdy wtorek czekam na osoby zainteresowane wizytą i rozmową ze mną w sprawie skarg i wniosków do godziny 15.30. Dziś jestem dostępny od godziny 09.00. Możliwość kontaktu z Państwem jest dla mnie niezwykle ważnym i cennym doświadczeniem oraz motywacją do dalszych działań na rzecz lokalnej społeczności. Serdecznie zapraszam do kontaktu
Pracownicy urzędu gminy porządkuj ą w dniu dzisiejszym Park w Skrzynnie, oraz teren przy Dziennym Domu Senior Wigor w Komorowie. Informujemy również, że są spisywane liczniki poboru wody i ścieków. Prosimy o udostępnienie wodomierzy spisującym stan pracownikom.
W jutrzejszym wpisie przedstawię kompleksowy harmonogram prac na miesiąc sierpień
Życzę miłego i spokojnego dnia wszystkim czytelnikom

 

Minął kolejny tydzień. Co w samorządzie?

Dodano 28 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym dokonaliśmy analizy wydatków ponoszonych na ogrzewanie świetlic wiejskich, zastanawiając się jednocześnie, czy zamontowany system grzewczy jest adekwatny do potrzeb oraz czy istnieje konieczność ew. wymiany źródeł ogrzewania. Jak wynika z analiz dokumentów, popartych również wizytacją w poszczególnych placówkach, najdroższym jest ogrzewanie elektryczne zamontowane w Żukowie, Rykowie, Koryciskach i Wydrzynie. Kolejnym jeśli chodzi o koszty jest ogrzewanie olejem opałowym, które funkcjonuje w GCK w Wieniawie. Kotły biomasowe działające przy ZSO w Wieniawie i UG, pomimo że paliwo jest stosunkowo tanie, generują również koszty zbliżone do ogrzewania olejem opałowym. W związku z powyższym, zachodzi konieczność wyszukania rozwiązań, które w sposób wymierny pozwoli obniżyć koszty ogrzewania poszczególnych placówek i takiego doboru technologii oraz paliwa, by spełniając obowiązujące normy emisyjne, było ono funkcjonalne i stosunkowo najtańsze. Wśród dostępnych technologii rozważamy możliwość zastosowania pelletu lub zrębki drzewnej, lub wymianę pieców olejowych na bardziej energooszczędne.
Skwer w Skrzynnie każdego dnia pięknieje i nabiera barw. Trwają nasadzenia roślin, a w przyszłym tygodniu będzie wysiana trawa. Do zamontowania pozostaną jeszcze tylko ławeczki i obiekt zostanie udostępniony Mieszkańcom. Dziękujemy Pani Agacie Nowak, Mieszkance Skrzynna za stworzenie projektu skweru oraz prace związane z jego realizacją i nadzór nad wysadzaniem roślin.
Pracownicy urzędu gminy, spisują w dniu dzisiejszym stan wodomierzy, prosimy o przygotowanie i udostępnienie liczników dla spisujących. Trwa również czyszczenie rowów w Kamieniu Dużym, prace w tej miejscowości zostały zaplanowane do końca przyszłego tygodnia, następnie będą one realizowane w Sokolnikach Mokrych.
Przygotowywane są umowy dotyczące dostaw biomasy do kotłowni przy ZSO i UG, na zbliżający się sezon grzewczy. W poniedziałek i wtorek, osoby, które złożyły oferty zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i będą mogły podpisać umowy na dostawy. Jednocześnie z umową zostanie przekazane zapotrzebowanie dotyczące ilości biomasy, jaką poszczególni dostawcy będą mogli sprzedać w okresie żniw, a jaką potencjalnie kupimy po rozpoczęciu ogrzewania.
Trwa również koszenie poboczy przy drogach gminnych. W dniu dzisiejszym będą koszone pobocza przy drogach w Pogroszynie w Kierunku Rykowa i Korycisk. Korzystających z dróg gminnych prosimy o szczególną ostrożność w obrębie prowadzonych prac pielęgnacyjnych.
W przyszłym tygodniu rozpoczną się również prace związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogroszyn. Trwają obecnie rozmowy związane z wyborem inspektora nadzoru, będącego przedstawicielem urzędu na budowie.
Dziś jeszcze podczas spotkania kierownictwa poszczególnych referatów, ustalimy harmonogram prac i inwestycji, które będą realizowane w miesiącu sierpniu. O szczegółach poinformuję Państwa w poniedziałkowej odsłonie mojego dziennika. Prosimy o zgłaszanie do urzędu gminy potrzeb poszczególnych miejscowości w zakresie koszenia poboczy oraz wyrównywania dróg, stanowiących dojazd do pól. Z uwagi na rozpoczynający się okres żniwny, począwszy od poniedziałku, zostanie przeprowadzone równanie poszczególnych odcinków równiarką drogową.

Życzę wszystkim miłego spokojnego dnia i udanego weekendowego wypoczynku

 

Środowe prace w samorządzie

Dodano 26 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Na wstępie dzisiejszego wpisu, pragnę serdecznie podziękować wszystkim za życzenia imieninowe. Mam nadzieję, że choć maleńka ich część się spełni i wspólnie będziemy mogli służyć naszej Małej Ojczyźnie zmieniając jej wizerunek, aby stawała się z roku na rok coraz bardziej przyjazna Mieszkańcom Dziękuję Panu Staroście, kolegom Wójtom, przedstawicielom instytucji i organizacji z terenu powiatu, księżom, pracownikom urzędu gminy, koleżankom, kolegom i wszystkim Mieszkańcom za pamięć i dobre słowo. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę z waszej woli pełnić zaszczytną funkcję Wójta Gminy i służyć swoją osobą, realizując wspólnie określone cele.
Dziś o godzinie 12.00 wezmę udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka. Wcześniej, w ramach prac dotyczących opracowania dokumentów planistycznych zastanowimy się wspólnie nad zakresem prac i działań inwestycyjnych jakie zostaną zapisane w tych dokumentach do realizacji. Określone wcześniej przez Mieszkańców na zebraniach zakresy prac niezbędnych do realizacji wpiszemy do strategii, którą następnie skonsultujemy wspólnie z Mieszkańcami poszczególnych miejscowości, tak by były one jak najbardziej aktualne i reprezentatywne. Przede wszystkim winny być odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców i realizowane w sposób jak najbardziej jasny, czytelny i przejrzysty. Tylko wspólne tworzenie przyszłości, począwszy od planowania, aż po ostateczną realizację pozwoli dobrze wykonać naszą pracę i umożliwi osiągnięcie satysfakcji z jej wykonania.
Do opracowania na dzień dzisiejszy pozostaje Plan Rewitalizacji, Strategia Rozwoju Gminy, ich wzajemna korelacja oraz odzwierciedlenie w tych dokumentach przyjętego już Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, założenia do Planu zaopatrzenia w energię cieplną elektryczną i gazową oraz utworzenie klastra energetycznego na potrzeby samorządu, lokalnej przedsiębiorczości, czy też osób fizycznych.
Dziś pracownicy urzędu gminy kontynuują prace związane z odmulaniem rowów w Kamieniu Dużym. Przewidujemy, że zakończą się one w przyszłym tygodniu. Od początku sierpnia będzie prowadzone czyszczenie rowów wraz z udrażnianiem odpływów w Sokolnikach Mokrych. Szczególnie istotne są tereny, które przy intensywnych opadach deszczu, burzach, czy wiosennych roztopach zalewają i podtapiają okoliczne posesje. Prace stanowią odpowiedź na wnioski Mieszkańców w przedmiotowej sprawie i będą kontynuowane do momentu ustąpienia problemu.
Również w dniu dzisiejszym będą kontynuowane nasadzenia krzewów i roślin na skwerze w Skrzynnie, ponadto chcemy zaprojektować w bieżącym roku parking na działkach przed cmentarzem, aby rozwiązać choć częściowo problem z ustawianiem aut w ciągu drogi krajowej DK12.
Wczoraj wpłynęły oferty na modernizację oświetlenia drogowego w Wieniawie oraz na koncepcję kanalizacji gminy Wieniawa w dwóch alternatywnych wariantach. Mam nadzieję, że po przerwie wakacyjnej Rada Gminy podejmie decyzję o rozpoczęciu tych prac, jeszcze w bieżącym roku, jeśli pozwolą na to środki finansowe lub w roku przyszłym.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia