W środę w samorządzie:

Dodano 22 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym na spotkaniu Związku Samorządów Polskich, przedstawiciele samorządów tworzących organizację, podjęli uchwały dotyczące rozszerzenia zarządu związku do 7 członków, wybrali Prezesa Zarządu w osobie Pana Burmistrza Ząbek, Pana Roberta Perkowskiego oraz zajęli stanowisko, przyjmując w głosowaniu rezolucję dotyczącą reformy oświaty. Jako członkowie stowarzyszenia, a zarazem Rady, wzięliśmy udział w walnym zebraniu członków wraz z Panem Starostą Powiatu Przysuskiego Marianem Niemirskim oraz Wójtami Gmin Odrzywół, Panem Marianem Kmieciakiem i Potworów, Panem Markiem Klimkiem.
Pracownicy urzędu gminy, rozpoczęli wczoraj prace związane z oczyszczeniem terenu pod prace związane z odtworzeniem rowu przy drodze z Sokolnik Mokrych w kierunku Żukowa (Wólka). Pomimo, że prace realizowane są z inicjatywy samych Mieszkańców, pojawiają się również właściciele posesji, którzy nie godzą się na odtworzenie rowu, niwecząc w ten sposób starania całej społeczności. Odtworzenie rowu fragmentarycznie nie jest możliwe, ponieważ nie spełni ono właściwie swojej funkcji. Prace będą kontynuowane, jednak prosimy o racjonalne podejście do sprawy i postawienie dobra wspólnego jako elementu nadrzędnego. Dziś prace będą kontynuowane.
W dniu dzisiejszym upływa termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy centrum miejscowości Sokolniki Suche, wraz z budową placu zabaw i siłowni napowietrznej. Chcemy aby prace zakończyły się do 30 marca przyszłego roku, co będzie warunkowane głównie warunkami pogodowymi w okresie zimowym.
W dniu dzisiejszym po spotkaniu z Kierownikami Referatów Urzędu Gminy i opracowaniu bieżącego planu pracy, udaję się do Warszawy gdzie wezmę udział w organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP konferencji pn. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”, która odbędzie się o godz. 13.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.
Dziękuję serdecznie za Państwa opinie i wnioski formułowane werbalnie podczas wizyty w urzędzie, oraz te składane na piśmie. Pozwalają one na właściwe sterowanie i zrównoważony rozwój naszej Małej Ojczyzny, choć bez wątpienia nie wszyscy z takiego stanu rzeczy są zadowoleni. Gmina stale się rozwija, choć bez wątpienia życzyli byśmy sobie wszyscy by rozwój ten następował zdecydowanie szybciej. W przeciwieństwie do innych gmin i miast powiatu przysuskiego, mieszkańców nie ubywa, co wskazuje zatem, że jesteśmy i w dalszym ciągu będziemy dość atrakcyjną gminą do życia. Nie brakuje jednak w społeczeństwie malkontentów.”. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieniawie, uruchomienie nieczynnej w wyniku starych zaniedbań, kanalizacji w Kłudnie, Powstająca świetlica wiejska w Pogroszynie, inwestycje dla Seniorów i Maluchów w postaci Dziennych Domów Opieki, współfinansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, systematyczne prace przy zapewnieniu przejezdności dróg gminnych, koszenie poboczy, wybudowane drogi asfaltowe w Żukowie, Zagórzu, Kłudnie, Plecu, obecnie prowadzona budowa dróg w Kaleniu i Komorowie o łącznej długości blisko 5 km, wprowadzenie i skuteczna realizacja Funduszu Sołeckiego, wymiana cieknącego od 10 lat pokrycia dachowego na budynku szkoły, opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego, powołanie i przystąpienie do klastra energii, to właśnie zrównoważony rozwój. Powoli lecz systematycznie realizowane są inicjatywy z różnych dziedzin. Tak od trzech lat gmina buduje swój potencjał. Za to jest chwalona, to przyciąga co prawda niewielką, jednak systematycznie wzrastającą liczbę nowych mieszkańców. I właśnie z tego powodu Malkontent narzeka i krytykuje, choć w zamian poza zwykłą krytyką nie proponuje nic. Najlepiej, żeby było tak jak kiedyś… Smutne ale prawdziwe.
Dziękuję jednak wszystkim, którzy swoją krytykę pod adresem samorządu formułują w sposób konstruktywny, rzeczowy i merytoryczny. Takie działania znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach samorządu i za takie serdecznie wszystkim dziękuję.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

W bieżącym tygodniu w samorządzie

Dodano 20 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W miniony piątek wraz z Komisją Oświaty Kultury i Sportu, działającą przy Radzie Gminy w Wieniawie, dokonaliśmy wizytacji obiektów sportowych i świetlic wiejskich w Gminie Wieniawa. Zostały omówione i zdefiniowane prace, jakie należy zrealizować w przy poszczególnych obiektach, związane z ich stanem technicznym oraz pojawiającymi się aktami wandalizmu czy kradzieżami. Szczegółowy protokół po przyjęciu go przez Komisję, zostanie Państwu zaprezentowany na stronach BIP Gminy Wieniawa.
W niedzielę, wziąłem udział w Festiwalu Kapel, Zespołów Śpiewaczych oraz Stowarzyszeń ziemi przysuskiej w Odrzywole. Gminę Wieniawa reprezentowały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, które przygotowały tradycyjne potrawy regionalne. W części artystycznej wystąpił zespół Wieniawa, przy akompaniamencie kapeli Jana Wochniaka. Dziękujemy za prezentację naszej Gminy na festiwalu.
W dniu dzisiejszym, w związku z koniecznością zmian w budżecie na rok 2017, przygotowuję stosowny projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo zajmujemy się również funduszem sołeckim w kwestii dokończenia prac zaplanowanych w tym zakresie przez społeczność poszczególnych miejscowości oraz przygotowania końcowego rozliczenia funduszu.
Jutro nie będę dostępny dla Państwa w ramach cotygodniowego dyżuru, ponieważ wyjeżdżam na I Walne Zebranie Związku Samorządów Polskich, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Ząbkach. W najbliższą środę wezmę udział w organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP konferencji pn. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”, która odbędzie się o godz. 13.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. W czwartek wezmę udział w seminarium „Promowanie Idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Obszarze Południowego Mazowsza”, które odbędzie o godzinie 11.00 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja połączona z degustacją potraw zgłoszonych do Konkursu na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza. Seminarium będzie stanowiło podsumowanie projektu „Promowanie Idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Obszarze Południowego Mazowsza”. Jest to inicjatywa podejmująca wszechstronne, ale i kompleksowe inicjatywy, które pozwalają na promocję lokalnej i regionalnej żywności, a przez to wpływają na wzmocnienie jej marki i rozpoznawalności. Naszym celem jest budowanie szlaków kulinarnych Południowego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki poprzez promowanie lokalnych i tradycyjnych produktów i ich producentów i wytwórców.
Zakończyły się prace związane z naprawą dachu na budynku mieszkalnym, po byłym domu nauczyciela w Komorowie. Na budynku położono podwójną warstwę papy oraz wykonano obróbki blacharskie. Cały czas prowadzone sa prace związane z budową I etapu sieci kanalizacyjnej w Wieniawie oraz aranżacją skweru na Placu Tysiąclecia w Skrzynnie
Z uwagi na moją absencję we wtorek oraz szereg wyjazdów służbowych, zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną w sprawach skarg i wniosków w najbliższy piątek między 7.30 a 14.00, do urzędu gminy w Wieniawie

 

Koniec tygodnia w Wieniawie

Dodano 17 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Szanowni Państwo
W dniu wczorajszym rozmawialiśmy na temat konieczności modernizacji SUW oraz możliwości dywersyfikacji dostaw wody dla Mieszkańców. Prowadzone analizy dotyczyły, m.in możliwości włączenia do sieci stacji uzdatniania wody w Kaleni, co wiązałoby się z koniecznością wybudowania wodociągu o długości ok 3600 metrów, podłączenia do gminnej sieci wodociągowej Pleca, Brudnowa i Woli Brudnowskiej oraz budowy studni lub uzdatnienia wody z istniejących, nieczynnych aktualnie ujęć. Kolejnym, niezwykle istotnym poruszanym tematem była konieczność modernizacji przepompowni ścieków w Brudnowie, Kaleniu i Konarach, z uwagi na ich zły stan techniczny, zarówno szaf sterowniczych jak i pomp. Dodatkowo należałoby rozważyć możliwość zasilenia awaryjnego na tych obiektach jak i na SUW.
W związku z koniecznością oznaczenia pionowego, zarówno nazw ulic, jak i znaków drogowych, niezbędne jest opracowanie planu organizacji ruchu dla całej gminy. Sukcesywnie regulowany jest również stan prawny poszczególnych dróg, by objąć poszczególne odcinki polisą OC, oraz zaplanować remonty bieżące i możliwość budowy lub przebudowy istniejących już odcinków. Wypracowania jednolitego stanowiska wymaga szeroko rozumiane świadczenie usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków, szczególnie dotyczy to właściwego opomiarowania poboru wody z prywatnych ujęć, która wykorzystywana jest w celach bytowych. Szczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie zostaną podane Państwu do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.
W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 Komisja Oświaty Kultury i Sportu, spotyka się na posiedzeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z informacją Pana przewodniczącego, Roberta Korczyńskiego, część posiedzenia będzie miało miejsce w terenie, przy obiektach świetlicowych i sportowych.
Pracownicy urzędu gminy porządkują obiekty sportowe w Wieniawie, prowadzą oczyszczenie terenu z zakrzewień w Romualdowie oraz drobne prace związane ze zmianą miejsca lokalizacji wiaty przystankowej w Wydrzynie.
W niedzielę, na zaproszenie Pana Mariana Kmieciaka, Wójta Gminy Odrzywół, wezmę udział w przeglądzie kapel i stowarzyszeń z terenu powiatu przysuskiego, które promują folklor ziemi opoczyńskiej. Naszymi przedstawicielami w Odrzywole będą Zespół Wieniawa oraz Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna.
W Zegrzu, trwa coroczne spotkanie w sprawach europejskich programów i mazowieckich propozycji mechanizmów wsparcia wsi i rolnictwa. Dzień drugi Kongresu to wykłady specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, podejścia LEADER oraz planów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim na rok 2018. Gminę Wieniawa na Kongresie reprezentują Pani Krystyna Żurowska – zastępca wójta oraz Pani Katarzyna Pałczyńska – Referat Finansowy
Życzymy wszystkim miłego i spokojnego weekendu

 

Choć pogoda nie sprzyja, prace samorządu zgodnie z założeniami

Dodano 16 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Choć krótkie jesienne dni i często padający deszcz nie sprzyjają wykonywaniu prac na otwartym terenie, realizowane są one zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem. Wykonany już został przecisk i założony kolektor tłoczny pod drogą krajową nr 12 w Wieniawie. Obecnie prace prowadzone są w obrębie urzędu gminy w Wieniawie i montowane przyłącza na I etapie budowanej w Wieniawie sieci kanalizacyjnej. Chcemy, aby nawierzchnia ulic, na której prowadzono wykopy została odtworzona jeszcze przed nadchodzącą zimą, jeśli pozwolą na to tylko warunki gruntowe oraz pogodowe. Zaplanowany na przyszły rok remont i przebudowa ulicy Kasztanowej, uwarunkowane są również właściwym zagęszczeniem i osiadaniem terenu pow wykopach. Planujemy również właściwe zagęszczenie terenu i zabezpieczenie ulicy na okres zimowy, by możliwe było pełne i komfortowe korzystanie z tej ważnej z puntu widzenia komunikacyjnego ulicy.
Rozpoczęły się również prace związane z ułożeniem nowej, podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej na bloku nauczyciela w Komorowie, oraz nowych obróbek blacharskich ognio-murów i kominów. Całość prac została wyceniona na 12 500 zł. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, zadanie zakończy się jeszcze w bieżącym tygodniu.
Trwają analizy związane z koniecznością przeprowadzenia termomodernizacji budynku przedszkola publicznego w Wieniawie, z uwagi na zły stan techniczny elewacji frontowej oraz zaleceń służb kontrolnych. Jeśli pozwolą warunki pogodowe, chcemy prace w ty zakresie rozpocząć jeszcze w bieżącym roku.
Pracownicy urzędu gminy w ostatnim czasie pracowali przy oczyszczeniu drogi i rowów w Romualdowie, na ulicy Słonecznej w Wieniawie oraz w Głogowie, z uwagi na prowadzone w tej miejscowości prace geodezyjne związane ze scaleniem i wyznaczeniem drogi dojazdowej oraz działek przeznaczonych do sprzedaży. Zostanie również zmieniona lokalizacja wiaty przystankowej w Wydrzynie, co jest następstwem wniosku Pana Sołtysa Jana Kwintala. Zaplanowano również prace związane z oczyszczeniem terenu i przygotowaniem odcinka drogi gminnej Sokolniki Mokre Żuków, do utwardzenia kruszywami i ew. ułożenia masy bitumicznej.
Udało się powiększyć zasób mienia komunalnego gminy o ok. 40 ha gruntów, położonych w Pogroszynie, stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w przedmiotowej sprawie.
Dziś w urzędzie gminy zajmujemy się organizacją pracy, analizą statutu i zarządzeń porządkowych z uwagi na opublikowane projekty ustaw oraz wdrażane przepisy w zakresie RODO, VAT, Finansów Publicznych. Zmiany zawarte w tych aktach prawnych będą skutkowały również koniecznością zmiany aktów prawa stanowionego na poziomie Gminy
Życzę wszystkim miłego dnia i pragnę podzielić się z Państwem ciekawym cytatem znalezionym na jednym z portali:
„Kto rzuca błotem, ten sam ma brudne ręce” – dziś z okazji Światowego Dnia Filozofii, wartą tę myśl przeanalizować i zastanowić się nad naszym własnym postępowaniem.

Z poważaniem
-/-

 

Dzień przyjęć interesantów

Dodano 14 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Jak w każdy wtorek serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków do urzędu gminy w Wieniawie. Jestem do Państwa dyspozycji do godziny 14.00. Zachęcam do dzielenia się informacjami z życia samorządu oraz bieżących potrzeb poszczególnych wspólnot. To Państwo, czynnie funkcjonując w swoich lokalnych społecznościach, najlepiej znacie potrzeby i rodzaje działań, jakie należy wdrożyć, by poszczególne miejscowości naszej gminy były środowiskiem jeszcze bardziej przyjaznym dla Mieszkańców.
Dziękuję wszystkim za udział w obchodach Święta Niepodległości. Dyrekcji, Nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie, za przygotowanie uroczystej akademii, przybliżającej architektów niepodległej Polski oraz prezentującej piękno pieśni patriotycznych, Księdzu Proboszczowi Januszowi Stanek, za odprawienie Mszy Świętej za Ojczyznę i wygłoszoną homilię, Stowarzyszeniu Kobiet i strażakom ze Skrzynna za organizację marszu i złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym I rocznicę odzyskania niepodległości, postawionym przez pracowników kamieniołomów w Skrzynnie, Dyrektorce GCKiS w Wieniawie, za organizację koncertu „W hołdzie wolności i miłości”, a artystom za niezapomniane wrażenia.
W dniu dzisiejszym przekazujemy projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu, w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie, projekt zostanie również przedstawiony Radnym Rady Gminy.
Rozpoczynają się prace związane z remontem dachy na domu nauczyciela Komorowie. Zostaną wykonane obróbki blacharskie i położone dwie warstwy papy termozgrzewalnej, w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Trwają prace związane z budową I etapu kanalizacji w Wieniawie, obecnie prowadzone są one w obrębie urzędu gminy i na ulicy kasztanowej, w zakresie realizacji przyłączy. Przepraszamy za utrudnienia związane z korzystaniem z dróg publicznych i parkingów w obrębie urzędu gminy, przychodni i przedszkola. Trwają również ostatnie prace związane z budową świetlicy w Pogroszynie. Z uwagi na warunki pogodowe i wysoki poziom wód gruntowych, powstały pewne trudności związane z zainstalowaniem zbiornika na ścieki.
Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Seniora, pragnę w imieniu całego środowiska samorządowego Gminy Wieniawa, złożyć wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz samych pogodnych chwil, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Szczególne pozdrowienia kieruję do członków Klubu Seniora działającego przy GCK w Wieniawie i uczestniczących w programie Senior+ w Komorowie

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

Samorządowy czwartek w Wieniawie

Dodano 9 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone funduszowi sołeckiemu, oraz organizacji zebrań z Mieszkańcami. Zgodnie z wolą Pań i Panów Sołtysów zebrania rozpoczną się w styczniu 2018r., a zakończą w lutym 2018. Pierwotnie zaproponowałem, by przeprowadzić te spotkania w listopadzie i grudniu, jednak nie spotkało się to z akceptacją sołtysów. Równocześnie podczas dyskusji okazało się, że istnieje dosyć poważny wydźwięk w interpretacji roli sołtysa w społeczności lokalnej. Wyłaniająca się teza, że ludzie ubiegają się o funkcję sołtysa dla diety jest wielce krzywdząca i niesprawiedliwa! Funkcja sołtysa to nie tylko dieta, czy tzw. „inkaso” (tj. 10 % od zebranych podatków, którzy mieszkańcy bezpośrednio zapłacili sołtysowi zamiast w kasie gminy, czy wprost na konto gminy), ale przede wszystkim ciężka i odpowiedzialna praca na rzecz lokalnej społeczności. Warto wiedzieć, że rola sołtysa polega na poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa poprzez wpływanie na ich aktywności, która w powiązaniu z możliwościami gminy zamienia się na drogi, chodniki, place zabaw, bezpieczne przejścia dla pieszych, oświetlenie ulic i inne ważne dla mieszkańców sprawy.
Oprócz dbałości o poprawę infrastruktury w sołectwie, sołtysi powinni inicjować różne działania, które integrują mieszkańców. Dbać też o mienie sołeckie i gminne. Zakres odpowiedzialności jest zdecydowanie większy i zależny jest od wielkości sołectwa i jego specyfiki. Trzeba też mieć świadomość, że sołtys jest bardzo skrupulatnie i wyjątkowo surowo oceniany przez mieszkańców, z którymi ma najczęstszy i bezpośredni kontakt, jednak nie daje to mandatu do malkontenctwa, czy też dzielenia społeczności na równych i równiejszych!
To funkcja wysokiego zaufania publicznego, którego nie można zawieść. Osoba pełniąca ten „urząd” musi mieć świadomość o konieczności angażowania się w wiele różnych przedsięwzięć kosztem prywatnego czasu, który mógł spędzić w gronie najbliższej rodziny. Mam odwagę stwierdzić, że funkcja sołtysa to poświęcenie, jednak nie wszyscy zainteresowani do tego tak właśnie podchodzą.
O godzinie 13.00, wziąłem udział w posiedzeniu Związku Gmin Radomka w Zakrzewie.
Dziś o godzinie 13.00, spotkanie w sprawie utworzenia aglomeracji w związku z koniecznością rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej.
Więcej informacji na naszych stronach internetowych i w kolejnym wpisie
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

W bieżącym tygodniu w samorządzie:

Dodano 8 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W poniedziałek na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego, Pana Zdzisława Sipiery oraz Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej, przedstawiciele seniorów, którzy korzystają z Dziennego domu opieki Senior +, zaprezentowali swoją placówkę, jej funkcjonowanie i rozwój, na spotkaniu w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Spotkanie adresowane było do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, aby w sposób jeszcze bardziej odpowiadający istniejącemu zapotrzebowaniu, wynikającemu z demografii, rozwinąć bazę dziennych domów opieki i klubów seniora. Swoje placówki zaprezentowali przedstawiciele z Błonia i Wieniawy. Pani Kierownik Joanna Kowalska wraz z przedstawicielami Seniorów przedstawili krótką prezentację placówki, a całość uświetnił swoim występem zespół Wieniawa, pod kierownictwem muzycznym Pana Mariana Kulkowskiego. Dziękujemy za zaprezentowanie Gminy Wieniawa, naszej Małej Ojczyzny na tak ważnym forum
Dziękuję za liczną obecność i szereg istotnych spraw, jakie poruszaliście Państwo w dniu wczorajszym na moim dyżurze w sprawie skarg i wniosków. Jest to niezwykle istotne i ważne doświadczenie z mojej strony, ponieważ pozwala być jeszcze bliżej Państwa spraw oraz problemów lokalnej społeczności.
Zakończyły się już prace związane z budową dróg gminnych współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków FOGR. Dwa odcinki w Kaleniu i Komorowie zostały oddane i służą już w pełni społeczności lokalnej. Kontynuację dalszych odcinków tych dróg planujemy w roku przyszłym.
Rozstrzygnięty został już przetarg na budowę elewacji na Ośrodku Społeczno Kulturowym w Skrzynnie. Prace, zgodnie z założeniami umowy winny zakończyć się jeszcze w tym roku. Na przyszły rok planujemy dalszą budowę ośrodka i oddanie go Mieszkańcom.
Pracownicy urzędu Gminy będą dziś karczować zarośla na działkach w Konarach, na których zamierzamy prowadzić prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości na działki budowlane, wytyczeniem drogi dojazdowej i terenów wokół kaplicy kościelnej przy Pałacu Domaniowskim.
Serdecznie zapraszamy na gminne obchody Święta Niepodległości. Rozpocznie je uroczysta akademia w PSP w Wieniawie, w piątek o godzinie 12.00. Następnie, w dniu 11 listopada 2017r., o godzinie 10.00, w kościele parafialnym w Wieniawie, Msza Święta za Ojczyznę oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów PSP w Wieniawie. O godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Kultury, koncert Katarzyny Bohyńskiej Wojdył, Łukasza Ciecierskiego przy akompaniamencie Andrzeja Płonczyńskiego, legendarnego akompaniatora Anny German i Podwieczorku przy Mikrofonie.
W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu gminy w Wieniawie, odbędzie się spotkanie Sołtysów z Gminy Wieniawa, poświęcone funduszowi sołeckiemu oraz opracowaniu spotkań z Mieszkańcami w poszczególnych sołectwach.
Serdecznie wszystkich zapraszamy
Życzę miłego i spokojnego dnia oraz radosnego świętowania Dnia Niepodległości.

 

Piątek w Urzędzie Gminy

Dodano 3 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym, pracownicy urzędu gminy rozpoczęli prace związane z odwodnieniem drogi i działek rolnych w Romualdowie, na drodze prowadzącej w kierunku Krajowa. Dziś z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac geodezyjnych w Konarach, będą usuwać zarośla i krzewy, które w skutek sukcesji naturalnej wyrosły na gruntach stanowiących własność gminy, a zostały przeznaczone w 2013 roku do sprzedaży. Będą również realizowane prace w woli Brudnowskiej dotyczące odwodnienia części działek w kierunku Pleca.
Wczoraj o 18.00 spotykałem się z Rodzicami naszych przedszkolaków. Spotkanie rozpoczęła Panu Dyrektor Jadwiga Porczyńska, która przedstawiła zasady funkcjonowania placówki oraz sprawy organizacyjne. Następnie rodzice mieli możliwość zadawania pytań zarówno do Pani Dyrektor jak i do mnie jako organu prowadzącego placówkę. Myślę, że wiele konstruktywnych wniosków udało się wspólnie wypracować. Zostaną one udostępnione na naszych stronach internetowych jeszcze w dniu dzisiejszym. Dziękuję za liczny udział i ważny głos w dyskusji.
Dziś pracujemy nad istotnym elementem budżetu, jakim są wydatki bieżące samorządu, po zaplanowaniu i opisaniu strony wydatków bieżących, będziemy zajmować się wydatkami inwestycyjnymi. Cały projekt budżetu gminy na rok 2018, zostanie Państwu udostępniony do 15 listopada b.r. W tym samym terminie zostanie on przedstawiony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.
Z uwagi na wczorajszą kolizję pojazdu, który uderzył w kładkę na Radomce, na zakończeniu ulicy Zacisze s Wieniawie, na wniosek Policji kładka została czasowo zamknięta. W najbliższym czasie rozpoczną się prace remontowe, by móc znów przywrócić możliwość przechodzenia przez rzekę w tym właśnie miejscu.
W dniu wczorajszym rozstrzygnięty został również przetarg na montaż elewacji na budynku Centrum Społeczno Kulturowego w Skrzynnie. Szczegóły już dzisiaj na naszych stronach BIP
Teren wokół cmentarza w Skrzynnie jak i na samym cmentarzu został oczyszczony i posprzątany. Proszę o wyrzucanie śmieci do podstawionego kontenera, a w przypadku jego przepełnienia w bezpośrednim jego sąsiedztwie, do czasu podstawienia pustego, by ułatwić służbom możliwość ich załadunku. Szanując pamięć o zmarłych i ich samych nie zaśmiecajmy terenu cmentarza, miejsca, w którym być może kiedyś sami się znajdziemy.
Życzę spokojnego dnia i udanego weekendu

 

Początek listopada w samorządzie

Dodano 2 listopada 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie witam wszystkich czytelników, w pierwszym listopadowym dniu pracy samorządu. Choć pierwsze listopadowe dni skłaniają do zadumy i rozmyślania nad ludzkim przemijaniem, sensem naszego życia i formułowaniem odpowiedzi nad tym, co przed nami, jak postępować i jak żyć, by ślady naszych działań pozostały jeszcze długo po nas, kiedy my już przekroczymy granicę ziemskiego życia, to samorząd pracuje nad projektem budżetu gminy na przyszły rok. Jednak dokument taki jak budżet gminy, zawierać musi również pewne elementy związane z aspektem społecznym funkcjonowania samorządu jako instytucji powołanej po to, by być jak najbliżej swoich Mieszkańców, szczególnie tych najbardziej potrzebujących i zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Tajemnica śmierci sama w sobie tajemnicą pozostanie, nikt z nas nie wie, co zastaniemy po drugiej stronie życia. Wiedzą to ci, którzy odeszli, my tylko się domyślamy i wierzymy. Pragmatyzm i ludzie spojrzenie na ten świat wskazywało by na pewien element zazdrości pod ich adresem, ponieważ oni już wiedzą, nam pozostaje wiara i oczekiwanie, choć nikt z nas nie wie jak długo i kiedy zostaniemy powołani. Dlatego też żyjmy tak, jak by ten moment miał nadejść już teraz, w pojednaniu i przebaczeniu, a przede wszystkim we wzajemnym zrozumieniu.
Udało się już przygotować stronę dochodową budżetu, ogółem po uwzględnieniu subwencji i dotacji oraz dochodów własnych, zamyka się ona kwotą 23 735 921,00 zł. W chwili obecnej zajmiemy się stroną wydatków i przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno kontynuowanych jak i inicjowanych w roku 2018, a po ich zliczeniu, zaplanujemy stronę przychodową. Na dzień dzisiejszy zaplanowane zostały działania związane z planowaniem wydatków inwestycyjnych.
Na Stacji Uzdatniania Wody w Kaleniu, wystąpiła awaria automatyki i mogą występować okresowe przerwy w dostawach wody w Kaleniu, Głogowie, Konarach i Zadąbrowie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
W zakresie Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa, do opisania i analizy pozostały jeszcze następujące cele operacyjne:
Zwiększona liczba nowych inwestorów lokujących kapitał w gminie
Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa (częściowo zrobione)
Odbudowa więzi społecznych
Myślę, że do końca bieżącego tygodnia, opracowanie powyższe zostanie przygotowane i przedstawione Państwu do zapoznania się i ew. zaopiniowania.
Życzę miłego i spokojnego dnia.

 

Jak w każdy wtorek, czekam na Państwa w Urzędzie Gminy

Dodano 31 października 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Jak co tydzień, również dziś zapraszam na dyżur w sprawie skarg i wniosków, który pełnię w urzędzie gminy, czekając na Państwa do godziny 15.30. Niestety, ponieważ w dniu wczorajszym nie udało mi się dotrzeć do kancelarii notarialnej w Nowym Mieście n. Pilicą, z uwagi na kolizję w trakcie podróży i będę musiał to uczynić w dniu dzisiejszym, stąd dyżur ulegnie nieznacznemu skróceniu. Na wczorajszej sesji Rady Gminy w Wieniawie, Radni podjęli uchwały dotyczące ustalenia stawek podatków na rok 2018, inkasentów oraz omówili i przedyskutowali oświadczenia majątkowe, na podstawie opinii otrzymanych od Wojewody i Urzędu Skarbowego.
Z uwagi na szereg pytań dotyczących ulicy Kasztanowej, niniejszym informuję, że cały czas trwają prace projektowe w tym zakresie. Obecnie, z uwagi na fakt, że na ulicy prowadzona jest budowa, pozwala tylko na zapewnienie przejezdności tego traktu poprzez uzupełnianie ubytków kruszywem łamanym. W każdej chwili może zajść konieczność wykonania wykopu związanego z przyłączami, stąd nie ma możliwości odbudowania w chwili obecnej masy asfaltowej. Uniemożliwia to również stan gruntu, który systematycznie osiada i powodowało by to zapadanie się ułożonej masy. Zakończyły się już prace na ulicy Parkowej, i tam zostanie ułożona masa asfaltowa, ponieważ pozwalają już na to warunki geofizyczne.
Budowa pierwszego etapu, jak pisałem wczoraj, wchodzi już w ostatnią fazę, do zakończenia pozostały odcinki pod torami kolejowymi, dk12 i podłączenie bloków kolejowych. Prace te wkrótce będą realizowane.
W dniu dzisiejszym pracujemy nad projektem budżetu oraz nad możliwością pozyskania środków zewnętrznych na zaplanowane przedsięwzięcia.
Przed nami dzień 01 listopada. Dzień zadumy nad ludzkim przemijaniem i odchodzeniem. Proszę o bezpieczną jazdę i uwagę na drodze zarówno jeśli jesteśmy uczestnikami ruchu jako piesi, rowerzyści czy kierujący pojazdami mechanicznymi. Niech chwila refleksji nad grobami najbliższych zostanie w nas na dłużej, byśmy byli świadomi, jak krótkie i ulotne jest ludzkie życie i co po nas zostanie tu na ziemi.
Z wyrazami szacunku