Bieżący tydzień w samorządzie wieniawskim

Dodano 10 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Minęła pierwsza dekada lipca, czas w którym dużo działo się w samorządzie wieniawskim. Wszystkie drogi, które zaplanowano do budowy zostały zakończone i odebrane. Odebrany został również IV etap sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Trwają prace związane z budową pozostałych etapów i wszystko wskazuje na to, że zostaną one ukończone zgodnie z zawartymi umowami: etapy I i II, do końca września b.r., natomiast etap III do czerwca 2018r. Niezależnie od postępu prac na etapie III, sieć kanalizacyjna zostanie uruchomiona po zakończeniu budowy etapu I, który zawiera również odcinek tranzytowy, do przepompowni ścieków przy drodze Wieniawa Brudnów, jeszcze w roku bieżącym.
Przy ośrodku zdrowia w Skrzynnie, rozpoczynają się w dniu dzisiejszym prace związane z montażem oczyszczalni ścieków. Prace zostaną zakończone w dniu jutrzejszym, a jeszcze w tym tygodniu ośrodek zdrowia będzie posiadał własną niezależną oczyszczalnię ścieków. Ze względu na warunki lokacyjne, oczyszczalnia jest montowana na działce stanowiącej własność prywatną. W myśl zawartej z właścicielem umowy użyczenia, również budynki użyczającego zostaną podłączone do oczyszczalni.
W miniony piątek w Kaleni, nieznani sprawcy wyrzucili padłą świnię do lasu i chcąc ją spalić, dokonali podpalenia lasu. Na miejscu interweniowała straż pożarna, która ugasiła powstały pożar. Na miejsce został również wezwany Powiatowy Lekarz Weterynarii, który pobrał próbki do badań na obecność wirusa ASF u padłego zwierzęcia. Apeluję do zdrowego rozsądku Mieszkańców, aby obserwować, co dzieje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ tego typu akty wandalizmu mają wpływ na życie nas wszystkich i mogą mieć wymiar nie tylko społeczny ale i materialny dla tych hodowców, którzy postępują zgodnie z obowiązującym prawem. Padłe zwierzę zostało odebrane przez firmę, z którą gmina ma zawartą umowę na odbiór padłych zwierząt.
Pracownicy urzędu gminy będą dziś prowadzić prace porządkowe w Wieniawie, na ulicy Kasztanowej, Przytyckiej oraz w parku. Taki sam zakres prac przewidziano do realizacji w dniu dzisiejszym również w Jabłonicy. Również w Wydrzynie i Skrzynnie będą prowadzone prace związane z porządkowaniem terenu i przygotowaniem dróg gminnych do odmulania rowów. W Skrzynnie również będą kontynuowane prace związane z nasadzeniami na skwerze na Placu Tysiąclecia.
Już w najbliższą niedzielę 16 lipca, XI Festiwal im. Stanisława Stępniaka na muszli w Parku. W tym dniu przypada również odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel i tradycyjnie w tym dniu śpiewacy, instrumentaliści i kapele przyjeżdżają do Wieniawy, aby wspólnie kultywować tradycje i folklor ziemi opoczyńskiej i radomskiej. Początek przeglądu kapel o godzinie 10.00. Więcej szczegółów na naszej stronie głównej www.gminawieniawa.pl.
Dziękuję za listy i rozmowy z Państwem. Staram się na wszystkie w miarę możliwości terminowo odpowiadać. Dziękuję również za konstruktywną krytykę. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarza nam się błądzić i dokonywać nie koniecznie trafnych wyborów. Dlatego cieszę się, że wiele osób dzieli się z nami swoimi cennymi uwagami i podpowiedziami. Pragnę również, dziękując za opinie, podzielić się z Państwem cytatem z Tomasza Alva Edisona: Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość.

Życzę wszystkim spokojnego i miłego tygodnia, odpoczywającym na wakacjach udanej pogody i niezapomnianych wrażeń, a pracującym podejmowania samych trafnych decyzji i satysfakcji każdego dnia.

Z poważaniem
Krzysztof Sobczak

 

6 Responses to Bieżący tydzień w samorządzie wieniawskim

 1. ~Mariusz Zienkowicz pisze:

  Cieszy mnie, że wszystko tak wspaniale jest realizowane i co najważniejsze w terminie.
  Niestety nie wszystko jak pan zauważył jest tak idealnie.
  Zatrudniani przez pana urzędnicy są aroganccy, robią łaskę mieszkańcom, którzy defacto utrzymują ich z podatków. Na pytania i krytykę reagują agresywnie, a jednym z argumentów nie wywiązywania się ze swoich OBOWIĄZKÓW jet stwierdzenie że przecież kiedyś było gorzej.
  Jak panu wiadomo we wsi Zawady 2 lata temu podjęto uchwałe mieszkańców o nadaniu nazw ulicom. Mieszkańcy wraz z panią sołtys podjęli trud nadania nazw i przygotowali właściwy projekt w kilka miesięcy.
  W gminie prace nad zmianą trwały półtora roku i zakończyły się zmianą meldunków wszystkim mieszkańcom wsi.
  Od 4 (słownie czterech) miesięcy w gminie trwają pracę nad postawieniem tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz oznaczenia dojazdów do poszczególnych posesji.
  Całej akcji przyświecał jeden cel – ułatwienie służbom ratunkowym, kurierom etc dojazdu do poszczególnych domowstw.
  Po 2 latach władzom gminy udało się to doskonale. Wprowadziły całkowity zamęt i bałagan. Stare numery przestały funkcjonować, a nowe jescze nie zaczęły.

  Zarzuci mi pan, że nie mogę się wypowiadać w imieniu mieszkańców. Owszem mogę, bo to mieszkańcom pan wielokrotnie obiecywał załatwienie tej sprawy i to z pana iniacjatywy na zebraniu sołeckim postanowiono nadać nazwę ulicom.
  Myślę że w myśl zasady:
  Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość.
  zajmie się Pan tą sprawą i zwróci uwagę swoim pracownikom.
  Z poważaniem

  Mariusz Zienkowicz

  • krzysztofsobczak pisze:

   Dziękuje Panu za opinię w przedmiotowej sprawie. Zgadzam się, że nie wszystko w naszym samorządzie jest idealne, jak byśmy sobie tego życzyli. Jednak praca środowiska samorządowego to proces ciągły, a naszym wspólnym zadaniem jest odpowiednie jego kształtowanie i formowanie, w sposób dążący do zbliżenia się do modelu idealnego. Nie jest również moją rolą ocena tego co było kiedyś i uzasadniania przeszłością błędów teraźniejszości. Wczoraj, to już historia, jutro jest niepewne, liczy się tak naprawdę dziś, tu i teraz które należy przepracować tak aby to jutro było lepsze i pełne perspektyw dla nas wszystkich. Dlatego jeszcze raz dziękuję za komentarz a zarazem głos suwerena. Zgadzam się z Panem również w kwestii dotyczącej arogancji, opryskliwości czy wręcz agresywności ze strony urzędników. Podjąłem już w tej sprawie odpowiednie działania. Jednak zasadnym jest również, aby ta zasada obowiązywała również drugą stronę podczas konwersacji. Tak jak urzędnik winien realizować swoje obowiązki w oparciu o właściwie ukształtowany kręgosłup moralny i kodeks etyki, tak również beneficjent przedstawiając swoje argumenty powinien tych zasad przestrzegać i nie chodzi tu tylko o emocje. Porównanie gminy do średniowiecza i grodów plemiennych czy też Króla Ćwieczka nie jest z całą pewnością realizowaniem tych standardów. Oczywiście nie powinno się to przekładać na zachowanie urzędnika, dlatego stosowne działania, jak wspomniałem wyżej, zostały już podjęte.
   Odnosząc się do Pana zarzutów, pragnę nadmienić, że zebranie z Mieszkańcami Zawad odbyło się w dniu marca 2016r, o godzinie 17.00. Podczas dyskusji i problemami przedstawionymi przez Mieszkańców dotyczącymi numerowania posesji, pewnej samowoli w tym zakresie, zaproponowałem bądź przenumerowanie porządkowe lub jako alternatywę wprowadzenie nazw ulic. Sami Mieszkańcy podjęli uchwałę Nr 2/2016 dotyczącą wprowadzenia nazw ulic, oraz zobowiązali się do przygotowania projektu nazw we własnym zakresie. Dokument ten trafił do urzędu gminy we wrześniu 2016 r. W związku z powyższym przygotowałem w przedmiotowej sprawie projekt uchwały, który został przedstawiony Radzie Gminy na sesji w dniu 22 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVI.219.2016 RADY GMINY W WIENIAWIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawady, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 stycznia 2017r., i weszła w życie w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania. Na podstawie powyższej uchwały, do obowiązków gmin należało:
   • ustalenie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, co zostało wykonane, a mieszkańcy powiadomieni o tym fakcie w kwietniu b.r.
   • umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy. Tablice zostały zamówione, są obecnie skręcane i montowane i w najbliższym czasie zostaną ustawione.
   Zauważyć należy, że uchwała rodzi również konsekwencje dla samych Mieszkańców
   Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie – art. 4a i 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.). Stąd za zamęt i bałagan jak Pan to określił, nie odpowiada tylko urząd gminy. Nowe numery funkcjonują i Państwo doskonale sobie z tego zdajecie sprawę i zostaliście poinformowani o tym stosownym pismem.
   Oczywiście zgadzam się z Panem, że można było te czynności przeprowadzić szybciej, jednak zakres obowiązków gminy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej jest dosyć obszerny i staram się tak rozkładać siły, by w pierwszej kolejności realizowane były te prace, które związane są z bezpieczeństwem, zdrowiem i porządkiem publicznym. Zdaję sobie sprawę, że sprawa tablic jest równie ważna i istotna, dlatego nie przechodzę obojętnie wobec tego tematu.
   Błędy to droga do prawdy, każdy je popełnia, tylko należy się do nich przyznawać i wyciągać konsekwencje. Ta zasada dotyczy obu stron dialogu, dialogu a nie przerzucania się inwektywami. Nie miałem i nie mam zamiaru oskarżać Pana o wypowiadanie się w imieniu i za Mieszkańców, ponieważ ma Pan do tego prawo jako członek naszej samorządowej wspólnoty. Jednak to co istotne z punktu widzenia Mieszkańców, i jakie inwestycje należy poczynić w pierwszej kolejności, zostało zawarte we wniosku o przyznanie funduszu sołeckiego. Wskazano tam m.in.:
   • Zakup zestawu do piłki siatkowej w m. Zawady na działce Gminnej
   • Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce gminnej nr ewid. 804
   Te inicjatywy są przez nas realizowane i planujemy do końca września je zakończyć i oddać do użytkowania Mieszkańcom.
   Pracownikom zwróciłem już uwagę, jednak proszę aby nie kategoryzować wszystkich jako niekompetentnych i aroganckich, bo to nie jest stwierdzenie prawdziwe i krzywdzące dla wielu osób odpowiedzialnie realizujących swoje zadania.
   Na koniec pragnę podzielić się cytatem Philipa Zinbardo, który jest odpowiedzią na nasze wewnętrzne doświadczenia w codziennej pracy na niwie samorządowej, zarówno jako urzędnicy jak i sami Mieszkańcy
   Aby spojrzeć prawdzie w oczy, musimy przebić się przez pancerz własnego egocentryzmu. Tak, nie jesteśmy wcale różni. Cokolwiek uczyniła jedna z ludzkich istot, zalążek tego drzemie również w nas. Wiara w wewnętrzne predyspozycje podtrzymuje fałszywą dychotomię my-oni, gdy tymczasem musimy sobie uświadomić, że sytuacja w każdym momencie może wywrzeć na nas tak silną presję, że przestanie się liczyć wszystko inne: wartości, historia, biologia, rodzina, religia.

   Z wyrazami szacunku
   Krzysztof Sobczak
   Wójt Gminy Wieniawa

   • ~Mariusz Zienkowicz pisze:

    I tak minęło kolejne 4 tygodnie, a w przedmiotowej sprawie nic się nie dzieje.
    Odnoszę wrażenie, że sprawa prostych tabliczek przerosła skromne możliwości pracowników gminy Wieniawa. I tu zrodziła się mała refleksja i obawa, że obiecane drogi w Zawadach oraz oświetlenie nie zostaną zrealizowane w tym stuleciu. Bo czym jest powieszenie prostych tabliczek z nazwami ulic w stosunku do tak wielkiej inwestycji jak budowa kilkuset metrów drogi, czy postawieniu kilkunastu(?) latarni.
    Stąd moja rada. Wysłać pracowników na szkolenie do gminy Brzeszcze, gdzie we wsi Przecieszyna udało się wyremontować drogę (700m) w przciągu kilku miesięcy wraz z projektem i niezbędnym pozwoleniami.
    Chciałbym jednocześnie podziękować za szybką i rzeczową odpowiedz i sprostowanie mojej wypowiedzi w zakresie czasu realizacji projektu. Co nie zmienia faktu, że czas jego realizacji jest za długi.
    Ponadto szybki kurs w zakresie relacji interpersonalnych pracowników gminy, a szczególnie zastępcy wójta jest niezbędny, inaczej kontakty z mieszkańcami powinny przenieść się na niedalekie targowisko. Jednocześnie odnosząc się do poprzedniej korespondencji chcę zwrócić uwagę, że przekazane Panu informacje z romowy telefonicznej z Panią zastępcą obarczone są, delikatnie mówiąc, przekłamaniami ( z tego wniosek ,trzeba a może nagrywać rozmowę co będziemy czynić)

    Z poważaniem

    Mariusz Zienkowicz

    • krzysztofsobczak pisze:

     Dziękuję za kolejny Pana głos w przedmiotowej sprawie. Tablice w dniu dzisiejszym będą montowane w Zawadach, co wynika z przyjętego harmonogramu robót. Zakres prac, jakie wykonuje samorząd i ich obszary są tak zróżnicowane, jednocześnie jest ich tak ogromnie dużo, że trudno we właściwy sposób ustalić ich kolejność, tym bardziej, że dla każdej ze wspólnot ich indywidualne sprawy mają inną wartość. Oczywiście, każdy z nas ma prawo do swoich refleksji i obaw odnośnie pewnych procesów i ich implementacji na żywy organizm samorządowy. Nie ukrywam, że również mnie nie są one obce. Jednak to, co do mnie należy w sprawie oświetlenia ulicznego i budowy dróg, to opracowanie projektu budżetu na rok 2018, w którym te inwestycje na pewno się znajdą. Jeśli Rada Gminy przyjmie budżet, będą one realizowane w roku 2018.
     Przykład gminy Brzeszcze, jest bardzo dobrym przykładem, jednak proszę zwrócić uwagę na pewne dane, które wymiernie obrazują różnice pomiędzy naszymi samorządami:
     Brzeszcze
     • dochody na rok 2017: 95 959 623,38 zł
     • wydatki na rok 2017: 103 493 952,46
     • obsługa długu publicznego: 579 000 zł
     Wieniawa
     • dochody na rok 2017: 22.325.113,00 zł,
     • wydatki na rok 2017: 26.446.753,00 zł,
     • obsługa długu publicznego: 213.060,00 zł
     Pokazuje to w sposób wymierny stan finansów obydwu gmin. Zauważyć należy, że mamy do spłacenia około 7 000 000,00 zł zobowiązań z poprzednich kadencji , co w porównaniu do dochodów ogranicza znacząco możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań. Rocznie spłacamy ok. 800 000 kapitału + obsługa długu, to wszystko po uwzględnieniu wydatków na zadania własne i zlecone powoduje, że rocznie na inwestycje pozostaje w naszej wspólnej kasie ok. 900 000 zł –na dwa km dróg w 21 sołectwach. Takie są realia. Staramy się jednak w sposób jak najbardziej racjonalny wykorzystywać to co można, jeśli chodzi o środki zewnętrzne by wspólnie wszyscy mogli choć nieznacznie poczuć te działania w obrębie własnych miejscowości. Stąd niezwykle istotnie i ważne jest zajmowanie stanowiska, patrzenie na ręce samorządowców oraz czynny udział w tych procesach, za co Panu jeszcze raz dziękuję.
     Proces szlifowania kadr pracowników to wymagająca czasu operacja. Na przestrzeni 2,5 roku od kiedy dane mi jest pracować w samorządzie, zrobiłem wiele w tym kierunku, być może za mało, jednak postępy widać. Stąd kolejnym krokiem będzie wdrożenie jeszcze w tym roku Systemu Zarządzania Jakością – norma ISO 9001:2015, by sami mieszkańcy odczuli to w sposób wymierny i namacalny. Zapraszam do kontaktu i formułowania wniosków. Zapewniam, że wszystkie, nawet te krytyczne znajdują glebę gdzie wykiełkują a być może w przyszłości wydadzą owoce.
     Z wyrazami szacunku
     Krzysztof Sobczak

     • ~Mariusz Zienkowicz pisze:

      Dziękuje panu za odpowiedz na moje wątpliwości oraz uwagi.
      Doceniam wykonywaną przez pana pracę, a w szczególności dostępność i swobodę wypowiedzi. Niemniej z całym szacunkiem, pozwalam sobie zwrócić uwagę, że zajmowanie się każdym, nawet tak drobnym problemem jak postawienie tablic z nazwami ulic, przez najwyższą władzę w gminie jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem.
      Mam nadzieję, że w tym przypadku, nie zajmuje się Pan osobiście stawianiem tabliczek z nazwami ulic.
      Istnieje taka sprawdzona reguła. W ślad za odpowiedzialnością pracownika za konkretne zadanie idą jego kompetencje, a co za tym idzie wszelkie sprawy związane z konkretnym przypisanym jemu zadaniem, w szczególności odpowiedzi na pytania zadawane w tym wypadku przez mieszkańców.
      Zbywanie oraz odsyłanie petenta do zwierzchnika powinno być traktowane jako poważne naruszenie obowiązków (w szczególności mocno irytujące i często słyszne w urzędach słowa : „Ja tu tylko pracuje”).
      Pisze Pan o jakimś mitycznym harmonogramie robót. Moje pytanie gdzie taki harmonogram można obejrzeć i czy nie można by było zamieścić go na stronie Urzędu Gminy? Czy w harmonogramie, o którym Pan pisze są również osoby odpowidzialne za realizację konkretnego punktu? Czy na bieżąco harmonogram jest monitorowany, a jego wykonanie jest rozliczane przez zwierzchników?
      Moje pytania wynikają stąd, że pracownicy z którymi rozmawialiśmy, nic o harmonogramie nie mówiły, a wręcz przeciwnie informowały że żadnych terminów wykonania prac NIE MA.

      No i ostatnie wątpliwości jakie się narodziły. W piśmie z dnia 26.10.2016 roku nr GKN.7000.41.2016.PK Pan Kołtonowicz pisze:
      …. -wprowadzenie nazw ulic do aplikacji PESEL i Zródło (grudzień 2016
      - przemeldowanie wszystkich mieszkańców Zawad w aplikacj Zródło
      - zamówienie i przekazanie sołtysowi tablic z nazwami ulic (styczeń 2017)

      Powstaje pytanie co i dlaczego spowodowało tak duże obsunięcie terminów?
      Niezrozumiała jest też konkluzja tego pisma:
      Reasumując powyższe zakup i montaż (?) tabliczek informujących o nr posesji w miejscowości Zawady spowodowały podwojenie kosztów ww zadania.
      O co w tym chodzi? Czyżby użycie czasu dokonanego sugerowało, że tabliczki zostały kupione i zamontowane w 2016 roku? O jakie podwojenie kosztów chodzi? W stosunku do jakich kosztów? Czyżby pracownicy gminy nie wiedzieli że zadanie ustawienia tabliczek inforamacyjnych wygeneruje koszty i jakie koszty? Przecież podobną akcję (z powodzeniem i sprawnie) przeprowadzono w Koryciskach i nikt nie musiał się o nic upominać, a koszty były wyższe bo i wieś dużo większa.

      Z wyrazami szacunku
      Mariusz Zienkowicz

      PS Jak do tej pory 5 dni roboczych postawiono 5 słupków(!).

     • krzysztofsobczak pisze:

      Zgadzam się z Panem w zakresie pierwszej części wypowiedzi, a ze sprawą zapoznałem się szczegółowo odpisując na Pana zapytanie. Zbywanie Mieszkańców w formie przedstawionej przez Pana, świadczy delikatnie mówiąc o braku kompetencji do pełnienia funkcji na zajmowanym stanowisku. Jeśli taka sytuacja ma miejsce proszę o informację na ten temat drogą mailową. Harmonogram prac jest dokumentem sporządzanym wewnątrz urzędu i służy do właściwej organizacji pracy. Dziękuję za sugestię dotyczącą jego publikacji, wydaje mi się, że będzie do bardzo przejrzysta i klarowna forma komunikowania się z Mieszkańcami. Terminy prac w nim wskazane będą podawane w okresach miesięcznych. Z Panem Pawłem Kołtonowiczem wyjaśnię powstałe niejasności w zakresie korespondencji i udzielę odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Niezwłocznie przystępujemy również do wdrożenia procedur i norm zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 2015. Wyrażam nadzieję, że w myśl zasady, że człowiek uczy się przez całe życie, przyniesie to określone efekty. Jeśli nie, nieuchronne będą zmiany personalne. Myślę, że proces kształtowania kierunków rozwoju personalnego urzędników, jaki i kierunków rozwoju gminy (wspólnie i z wolą Mieszkańców), przez kolejne 15 miesięcy, pozwoli Mi zostawić gminę kolejnym władzom w dobrej kondycji, zarówno jeśli chodzi o personel i obsługę, jak i o perspektywy rozwoju.
      Dziękuję za opinię i życzę miłego dnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>