Wtorkowy Dyżur dla Mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

Dodano 28 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Zapraszam Państwa w dniu dzisiejszym na dyżur w sprawie skarg i wniosków do w godzinach pracy urzędu. Jestem dostępny przez cały dzień i myślę, że wszystkie przedstawiane przez Państwa problemy uda nam się rozwiązać, a propozycje i konstruktywną krytykę wykorzystać w bieżących pracach samorządu.
Już jutro przedstawimy Państwu diagnozę do planu rewitalizacji gminy i poprosimy o jej konsultacje, ponieważ na tej podstawie chcemy wyznaczyć obszar zdegradowany i przygotować plan rewitalizacji gminy.
W bieżącym tygodniu zajmujemy się przygotowaniem projektów tablic informacyjnych z nazwami ulic i kierunkowymi numerami posesji, w Zawadach i Koryciskach, które w najbliższym czasie zostaną zamówione i zamontowane na skrzyżowaniach.
Przypominam, że dziś upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Ponieważ termin ten jest terminem prawa materialnego nie podlega przywróceniu i w nioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
Rozpoczynamy prace porządkowe na drogach gminnych, w pierwszej kolejności zostaną pozbierane śmieci i nieczystości stałe, następnie uzupełnione ubytki i wyrwy pozostałe po zimie w nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnie dróg gruntowych zostaną wyrównane równiarką i uzupełnione kruszywem. Przy niektórych odcinkach dróg, zostaną wykarczowane samosiejki drzew i krzewów, które utrudniają widoczność przy włączaniu się do ruchu i uniemożliwiają właściwe wykaszanie poboczy.
Życzę wszystkim miłego dnia

 

Koniec lutego w samorządzie

Dodano 27 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie witam wszystkich czytelników mojego dziennika po tygodniowej przerwie, związanej z moim wyjazdem szkoleniowym. Dziękuję za zainteresowanie pracami samorządu w Wieniawie i wyrażaniem Państwa opinii na temat istotnych dla nas wszystkich spraw.
W piątek odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy, na której podjęto szereg ważnych uchwał porządkujących stan obrotu nieruchomościami, uchwalono program współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, ustalono zasady wynagradzania dziennych opiekunów, dokonano zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032. Radni Rady Gminy wysłuchali również sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, które w imieniu komisji złożył Przewodniczący, Pan Radny Piotr Porczyński. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Pani Dyrektor GCKiS, Pani Alicja Ślifirczyk. Dziękuję za udział w sesji Radnym i Sołtysom.
Zakończyło się postępowanie przetargowe dotyczące budowy dróg gminnych, szczegóły możecie Państwo uzyskać na BIP Gminy Wieniawa. Do dnia 09 marca, zostaną zawarte umowy z wykonawcami, na realizację poszczególnych odcinków. Zgodnie z SIWZ, termin zakończenia prac ustalimy na dzień 30 czerwca 2017r.
Dokonując zmian w budżecie, Radni Rady Gminy przeznaczyli środki w kwocie 130 000 zł, na zakup koparko-ładowarki kołowej, która będzie wykorzystywana do prac związanych z szeroko rozumianą małą retencją, prac porządkowych oraz świadczenia usług przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Odpowiedniej jakości sprzęt jest niezbędny do prawidłowego wykonywania usług komunalnych przez gminę. Koparka, która znajduje się obecnie na stanie parku maszynowego jest niestabilna i zużyta. Istnieje duże niebezpieczeństwo przewrócenia się jej przy wykonywanych pracach, co zagrażało by życiu operatora. Charakter realizowanych prac nie mieści się w zakresie tego typu maszyny.
Już jutro zapraszam na dyżur w sprawie skarg i wniosków, przez cały dzień do urzędu gminy w Wieniawie
Życzę miłego i spokojnego tygodnia

 

Awaria sieci wodociągowej

Dodano 16 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099
Zwracam się z prośbą do wszystkich Mieszkańców o sprawdzenie w obrębie posesji, czy nie doszło do rozszczelnienia sieci wodociągowej. Podejrzenie, że taka sytuacja ma miejsce, wynika ze znacznego zwiększenia poboru wody ze stacji w Kłudnie. Do chwili zlokalizowania wycieku i naprawienia awarii, mogą występować przerwy w dostawie wody, bądź obniżone ciśnienie dostarczanej wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o informacje w przypadku zauważenia awarii.

Powyższy komunikat nie dotyczy miejscowości Plec, Wola Brudnowska, Brudnów, Konary, Głogów, Kaleń, Zadąbrów.

 

Spotkanie Radnych Rady Gminy

Dodano 16 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W dniu dzisiejszym od godziny 09.00, będę uczestniczył w zaplanowanym spotkaniu Radnych Rady Gminy w Wieniawie, które będzie dotyczyło planowanych do podjęcia uchwał na sesji w dniu 24 lutego b.r. Szczególnej uwagi i omówienia wymagają sprawy związane z wdrażaniem przepisów ustawy prawo oświatowe i dostosowaniem sieci szkół do nowych przepisów.
Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, złożyłem w dniu wczorajszym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu, wnioski dotyczące utylizacji azbestu oraz w zakresie sfinansowania budowy sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Przypominam, że przez cały czas można składać pisma informujące o ilości planowanego do oddania azbestu, który zamierzacie Państwo usunąć w roku 2017. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób zainteresowanych nie przystępujemy do programu wymiany pieców.
Planujemy rozpocząć prace związane z plombowaniem wodomierzy w poszczególnych miejscowościach. Chcemy aby czynności te zostały zrealizowane w każdej posesji w pierwszym półroczu b.r. Prace rozpoczniemy w kolejności alfabetycznej od miejscowości Brudnów.
Zgodnie z moją zapowiedzią na spotkaniu informacyjnym, organizujemy centrum dialogu gminnego, aby każdy z Mieszkańców miał możliwość wyrażenia swojej opinii oraz propozycji działań realizowanych przez samorząd. Wzorem bieżącego roku, każdy kolejny budżet będzie odzwierciedleniem woli Mieszkańców, wyrażonej na zebraniach wiejskich w 2016 roku. Część z nich znalazła się w budżecie już w roku bieżącym, a kolejne sukcesywnie w miarę wolnych środków, bądź możliwych do pozyskania dotacji.
Pracujemy nad projektem zagospodarowania centrum Sokolnik Suchych, pierwsze mapy poglądowe znajdują się w już w urzędzie i dziś zostaną zaprezentowane Radzie.

Życzę wszystkim miłego dnia i serdecznie pozdrawiam

 

Samorządowa środa w Wieniawie

Dodano 15 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym wyjeżdżam do Radomia do Kuratorium Oświaty, w sprawach związanych z wdrożeniem ustawy o systemie oświaty. Chcę omówić sprawy związane z przekształceniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie w ośmioklasową szkołę podstawową oraz sprawy związane z ustaleniem obwodów szkół w związku z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre. Na najbliższej Sesji Rady Gminy, w dniu 24 lutego 2017r., chcemy zająć się dostosowaniem szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Jednocześnie dopiero dziś złożę wnioski w WFOŚiGW o dofinansowanie utylizacji azbestu i udzielenie pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Chcemy również wystąpić z wnioskiem o utworzenie ścieżki przyrodniczej w gminie Wieniawa, aby w każdej z miejscowości znalazły się tablice informujące o florze i faunie najczęściej występującej w danej okolicy.
Chcemy przedyskutować i omówić organizację imprez plenerowych, które Gminne Centrum Kultury i Sportu zaplanowało w roku 2017. W chwili obecnej mamy ustalone wstępnie terminy, natomiast chcemy zaplanować i wystąpić z ofertami na program artystyczny oraz ustalić źródła finansowania.
Trwają prace związane z przygotowaniem sesji, pierwsze projektu uchwał już zostały opracowane, całość programu zostanie w dniu jutrzejszym przekazana Radnym rady Gminy na spotkaniu, które rozpoczyna się o godzinie 09.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Życzę miłego i spokojnego dnia

Krzysztof Sobczak

 

W imieniu własnym oraz osób prezentujących materiał, dziękuję za liczną obecność przedstawicielom samorządu na wczorajszym spotkaniu informacyjno szkoleniowym, Radnym Rady Gminy, Sołtysom i Przedstawicielom Rad Sołeckich. Swoją obecnością udowodniliście Państwo, że nie jest wam obojętny los naszej Małej Ojczyzny, wyrażony jako nasze wspólne dobro i możemy razem wspólnie budować lepsze jutro dla siebie i następnych pokoleń. Materiały ze szkolenia wkrótce na naszej stronie internetowej.
Dziś intensyfikujmy prace związane z przygotowaniem kolejnej sesji Rady Gminy w Wieniawie, która już 24 lutego 2017r. Chcemy zająć się m.in wdrożeniem nowej ustawy o systemie oświaty na gruncie gminnym, dokonać zmian w budżecie w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych działań w zakresie zakupu urządzeń oraz inwestycji, zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku. Radni podejmą również uchwały w sprawie najmu nieruchomości gminnych, będących przedmiotem zawartych umów wieloletnich, dla których Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła naruszenie kompetencji Rady Gminy przy zawieraniu umów przed rokiem 2015.
W dniu dzisiejszym składamy wnioski w zakresie sfinansowania przez WFOŚiGW budowy sieci kanalizacyjnej w Wieniawie oraz wniosek o dofinansowanie działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, w naszym przypadku jest to głównie eternit.
Zapraszam wszystkich na dyżur w sprawie skarg i wniosków, który w dniu dzisiejszym z uwagi na mój wyjazd do Radomia będzie skrócony. Jeśli mają Państwo taką możliwość, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem, 48 673 00 01, aby nie musieli Państwo czekać na mój powrót zbyt długo. Będę dostępny dla Państwa również jutro, z racji braku dyżuru w przyszłym tygodniu, ponieważ wyjeżdżam na szkolenie.
Pozdrawiam czytelników
Krzysztof Sobczak

 

Od spotkania z samorządowcami rozpoczynamy bieżący tydzień

Dodano 13 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
O godzinie 11.oo rozpoczynamy spotkanie informacyjno szkoleniowe dla Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich, które odbędzie się w Sali Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Przepraszam za błąd pisarski, który wkradł się na wystosowane zaproszenia, gdzie wpisano datę 13 stycznia, jednak mam nadzieję, że nie wpłynie to na frekwencję. Tematem naszego spotkania będą m.in:
- Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i wynikająca z nich obowiązkowa zmiana wymiaru podatku
- Zagospodarowanie wspólnot gruntowych
- Strategia Rozwoju Gminy na lata 2017-2032
- Plan Rewitalizacji Gminy
- Omówienie i wypełnienie ankiety do diagnozy Planu Rewitalizacji Gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2032
- Zmiany w prawodawstwie na rok 2017
- Wystąpienie Wójta Gminy, dotyczące bieżących zadań samorządu oraz podsumowania dwóch lat działalności
- Odpowiedzi na zadawane pytania
Już teraz dziękuję wszystkim za obecność i życzę miłego odbioru, a prelegentom wysokiego poziomu merytorycznego
Na godzinę 13.00 wyjeżdżam do Zakrzewa, na posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka i mam nadzieję, że uda mi się wrócić na zakończenie naszego spotkania samorządowego.
Jutro napiszę szerzej o pracach samorządu w bieżącym tygodniu

Z poważaniem
Krzysztof Sobczak

 

Problemy zgłaszane przez Mieszkańców

Dodano 8 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym, Mieszkańcy podnosili temat zmian decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku gruntowego, pytając z czego wynikają zmiany oraz co jest przyczyną wysyłanych przez urząd gminy wezwań. O sprawie tej pisałem na stronie internetowej www.gminawieniawa.pl w dniu 30 listopada 2016r., w artykule Informacja dotycząca zmian w ewidencji gruntów. Link do komunikatu: http://wieniawa.powiatprzysuski.eu/index.php/news/view/301. Poniżej również publikuję jego treść dla przypomnienia i zapoznania się przez osoby zainteresowane.:

INFORMACJA PODATKOWA
dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębach:
Brudnów, Głogów, Kaleń, Kamień, Komorów, Plec, PGR-Konary, Romualdów, Sokolniki Suche, Wola Brudnowska, Zagórze, Zadąbrów, Brudnów-Oczko.

Informuję, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek oraz założeniem ewidencji budynków położonych na terenie w/w obrębów (ewidencja gruntów i budynków) wprowadzonymi przez Starostę Przysuskiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 4 ust. 1a pkt. 2, art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.), ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 31.03.2016r. pod poz. 3006, które weszły w życie w dniu 15 kwietnia 2016r., przekazanymi do tut. organu w dniu 07 listopada 2016 roku, będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za 8 miesięcy 2016r., tj. od 1.05.2016r. do 31.12.2016r., zgodnie z dokonaną zmianą. Zmiany dotyczą ok. 1900 podatników.
Na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia bez wezwania organu podatkowego odpowiednich informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w terminie 14 dni od daty wejścia w życie w/w zmian.
Organ podatkowy ma obowiązek zmienić naliczenia podatków zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 maja 2016r., ale nie może zmian dokonać z urzędu, lecz po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i wyegzekwowaniu od podatnika informacji podatkowej złożonej na odpowiednim formularzu zawierającej dane o nieruchomościach zgodne z danymi w ewidencji gruntów i budynków.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości z wymienionych na wstępie sołectw do zgłaszania się do Urzędu Gminy ,26-432 Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88 pokój nr 5 – celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 maja 2016r.. Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnię zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe.
Z uwagi na ilość podatników (1900 osób), których dotyczą zmiany organ podatkowy informuje, że podatnicy którzy nie złożą nowych informacji podatkowych do czasu wymiaru podatków na 2016r. otrzymają decyzje ustalające podatki na 2017r. z podstawami opodatkowania ustalonymi na podstawie dotychczas złożonych informacji, które następnie będą weryfikowane za okres 1.05.- 31.12.2016r. i 2017 rok..
Informacja telefoniczna:
Referat Finansowy Urzędu Gminy w Wieniawie
tel. 48 673-00-45

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) stanowi:
„Art. 21. 1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.”
„Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowego starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.”

Dziękuję za wyrazy wsparcia i miłe słowa pod adresem samorządu wieniawskiego, jak i za głosy konstruktywnej krytyki. Pozwala nam to prowadzić działania w sposób umożliwiający bycie jak najbliżej Mieszkańców.
W dniu dzisiejszym wezmę udział w spotkaniu z KW Policji w KPP w Przysusze, o godzinie 10.00
Życzę miłego i spokojnego dnia

Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

Jak w każdy wtorek, zapraszam na dyżur

Dodano 7 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Informuję, że w dniu dzisiejszym, jak w każdy wtorek jestem do Państwa dyspozycji do godziny 15.30. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na dyżur w sprawie skarg i wniosków, gdzie możemy porozmawiać o Państwa sprawach, potrzebach oraz wspólnie zastanowić się nad działaniami samorządu wieniawskiego w poszczególnych wspólnotach. Z góry dziękuję za zainteresowanie i wizytę.
Jutro o godzinie 10.00, na zaproszenie komendanta Powiatowego Policji, Pana Adama Czyżewskiego, wezmę udział w spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Mieszkańców.
O godzinie 13.00, w Szydłowcu spotkanie samorządowców dotyczące reformy systemu oświaty.
W piątek, o godzinie 10.00, w Błoniu, odbędzie się Mazowiecki Konwent Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast, dotyczący planowanych zmian w ordynacji wyborczej, omówienia i podjęcia stanowiska konwentu w sprawie kadencyjności, w sprawie aglomeracji warszawskiej oraz projektu kodeksu urbanistyczno – architektonicznego.
Przypominam o możliwości składania oświadczeń dotyczących odbioru azbestu i wymiany pieców centralnego ogrzewania.
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące diagnozy do sporządzenia Planu Rewitalizacji Gminy Wieniawa. Diagnoza powstała w oparciu o ankiety, które składaliście Państwo w urzędzie gminy w Wieniawie, na podstawie protokołów z zebrań sołeckich w styczniu i lutym ubiegłego roku oraz stanowiska Radnych Rady Gminy i Sołtysów, wraz z przedstawicielami administracji samorządowej na spotkaniu szkoleniowym w dniach11-13 stycznia b.r.
Jednocześnie z konsultacjami diagnozy do sporządnienia planu rewitalizacji, przeprowadzimy konsultacje z zakresu projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2032. Lata dotyczące obowiązywania strategii wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa, stanowiącej integralną część uchwały budżetowej. Projekt Strategii Rozwoju Gminy został przygotowany w sposób tożsamy z diagnozą dotyczącą Planu rewitalizacji.
Wyrażam nadzieję, że w drugim kwartale bieżącego roku zarówno Strategia Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2032 jak i Plan Rewitalizacji Gminy, zostaną uchwalone przez Radę Gminy w Wieniawie

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

Z samorządowym pozdrowieniem
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

W bieżącym tygodniu:

Dodano 6 lutego 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Bieżący tydzień rozpoczynamy od przygotowania programu najbliższej sesji Rady Gminy, która zaplanowana została wstępnie na 24 lutego 2016r. W programie obrad planujemy, m.in podjęcie uchwał w sprawach:
- dzierżawy nieruchomości gminnych (wynajętych z naruszeniem kompetencji Rady Gminy)
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
- zmian w budżecie gminy na rok 2017
- zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032
- planu rewitalizacji

W bieżącym tygodniu, wraz z przedstawicielami innych JST spotykamy się w Starachowicach w sprawie opracowania jednolitego stanowiska samorządu, dotyczącego wprowadzenia przez Zakład Energetyczny, obowiązkowego czynszu dzierżawnego za korzystanie z lamp oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność zakładu. Do chwili obecnej każdy samorząd pokrywał tylko koszty energii elektrycznej, natomiast w myśl przedstawionego projektu umowy, dodatkowo będzie obowiązek opłacania czynszu dzierżawnego za każdą oprawę.
W środę w Szydłowcu, spotkanie środowiska samorządowego oraz Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w sprawie wdrażania nowej ustawy ustrojowej z zakresu oświaty.
Do środy czekamy na Państwa oświadczenia w zakresie przystąpienia do programu wymiany pieców c.o., na opalane pelletem, olejem opałowym lub gazem. Czekamy również na oświadczenia wraz z deklaracją ilości azbestu jaki chcecie Państwo przekazać do utylizacji w bieżącym roku.
Do 09 lutego 2017r. do godziny 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, w pokoju nr 14, można składać aplikacje dotyczące przystąpienia do przetargu na budowę dróg gminnych, w miejscowościach Kłudno, Plec, Zagórze i Żuków. Zapraszamy podmioty zainteresowane do składania ofert.
Kończymy przygotowanie wniosków do WFOŚIGW, dotyczące działań OW-2 (kanalizacja w Wieniawie) i 2017-OZ-14 (usuwanie azbestu).
Do opracowania mamy jeszcze wniosek dotyczący dofinansowania OSP w niezbędny sprzęt ratownictwa technicznego – 2017-NZ-21
Rozważam wystąpienie z wnioskiem do WFOŚIGW, o dofinansowanie działań gminy w ramach programów 2017-GW-3 i 2017-GW-5 (Ochrona terenów zurbanizowanych przed niekorzystnym działaniem wód podsiąkowych i opadowych, zbiorniki retencyjne).

Życzę spokojnego tygodnia