Ostatnie dni maja w samorządzie

Dodano 29 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Witam wszystkich czytelników bloga po tygodniowym urlopie wypoczynkowym. Jednocześnie zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną na jutrzejszy dyżur w sprawie skarg i wniosków, w godzinach pracy urzędu. Proszę o nie odkładanie wizyty na kolejne dni, ponieważ z uwagi na szereg obowiązków służbowych oraz zadań do realizacji może to być utrudnione. Jeśli nie możecie Państwo przybyć we wtorek, proszę o wcześniejsze umówienie spotkania telefonicznie z sekretariatem urzędu.
Kończą się prace związane z budową dróg w Żukowie, Kłudnie oraz Plecu. Na obydwu odcinkach w Żukowie ułożona już została masa asfaltowa oraz utwardzone pobocza. W Kłudnie, pierwszy z budowanych odcinków od drogi powiatowej Wieniawa – Brudnów jest już zakończony do granic posesji, na pozostałej części pozostają do ułożenia pobocza. Na drugim z odcinków ułożono masę asfaltową, odwadniając jednocześnie odcinek 100 metrów drogi systemem rur drenacyjnych od strony Kłudna. Na odcinku tym pozostają jeszcze do utwardzenia pobocza. Na takim samym etapie są prace związane z budową drogi w Plecu. Otrzymałem również zapewnienie od wykonawcy, że jeszcze w bieżącym tygodniu rozpoczną się prace związane z budową ostatniego 500-metrowego odcina w Zagórzu.
Ponieważ pozwalają już na to warunki atmosferyczne, pracownicy urzędu gminy, prowadzą prace konserwatorskie na drogach i poboczach w Woli Brudnowskiej. Zgodnie z wolą Mieszkańców zostanie odmulona dalsza cześć rowów śródpolnych i przydrożnych, wykarczowane pobocza i zarastające krzewami drogi gminne.
Dokonano również analizy fizyko-chemicznej substancji znajdującej się w zbiorniku pozostałym po byłej SKR, za urzędem gminy. W zbiorniku mieszczącym kilkadziesiąt tysięcy litrów, gromadzona była woda amoniakalna, stosowana jako nawóz mineralny w produkcji roślinnej. Z uwagi na zagrożenie dla środowiska oraz bezpieczeństwo osób poruszających się w tym terenie, zbiornik należy opróżnić, wykopać i usunąć. Jednak w zależności od wyników analizy i ustalenia, co znajduje się w zbiorniku, zostaną podjęte określone czynności.
Do środy 31 maja czekamy na oferty w ogłoszonym postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszych stronach BIP pod adresem: http://bip.gminawieniawa.pl/Article/get/id,16819.html Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ogłoszeniem oraz składania ofert.
Wkrótce zostanie opublikowany harmonogram zebrań z Mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach, związany z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieniawa oraz spraw bieżących związanych z życiem i funkcjonowaniem samorządu.
W ostatnich dniach, w związku z zamachami w Manchesterze, wiele mówimy o pokoju, widzimy ofiary terrorystów, ale musimy też myśleć o naszym codziennym orężu: języku, gadulstwie, plotkarstwie. Mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do gadulstwa, do plotek, a nasze wspólnoty czy rodziny są często miejscami, gdzie brata, siostrę, księdza, urzędnika, sportowca, aktora, itp., zabija się językiem. Przez wyrażaną naszą codzienną mową nienawiść stajemy się niejako zabójcami. Prawda zawsze sama się obroni, nie potrzeba jej pomagać. Proszę o refleksję w tym zakresie i wstrzemięźliwość w komentarzach dotyczących całokształtu funkcjonowania samorządu oraz naszego życia osobistego, nie tylko wójta, urzędników, sąsiadów czy osób piastujących funkcje publiczne, ale wszystkich ludzi. Dbajmy o wzajemne relacje, te budowane na prawdzie, a nie na plotkach, a wtedy na pewno wspólnie, bez trudu osiągniemy założone cele.
Urząd Gminy jest otwarty i przyjaźnie nastawiony do Mieszkańców. Można bez problemu uzyskać interesujące nas informacje w każdej dziedzinie funkcjonowania samorządu. Nie musimy wiernie słuchać tego, co mają do powiedzenia inni, zawsze mamy możliwość weryfikacji usłyszanych informacji i do tego właśnie Państwa zachęcam. Razem wspólnie budujmy naszą przyszłość na prawdzie i wzajemnym szacunku.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia, a niektórym autorefleksji i realnej oceny rzeczywistości.

Krzysztof Sobczak

 

Dzień Samorządowca

Dodano 27 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Święto Samorządu Terytorialnego

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku, ustanowił w 2000r., dzień 27 maja, Świętem Samorządu Terytorialnego. Pragnę z tej okazji złożyć wszystkim samorządowcom, Radnym, Sołtysom oraz pracownikom samorządowym, najlepsze życzenia, zdrowia, radości i satysfakcji z pełnionej służby na rzecz naszej lokalnej społeczności

Praca w samorządzie to wyróżnienie, zaufały nam tysiące Mieszkańców. Dlatego należy traktować powierzony nam mandat zaufania społecznego jako szczególną formę realizowania swoich obowiązków poprzez służbę tym, którzy w nasze ręce powierzyli los Naszej Małej Ojczyzny.

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, żeby nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada jest sługą. Te słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które od początku mojej pracy w samorządzie są mottem przewodnim wszyskich podejmowanych działań jako Wójta Gminy Wieniawa, niech staną się również myślą przewodnią w pracy wszystkich samorządowców.

Życzę Państwu Radnym, Sołtysom oraz Pracownikom Urzędu Gminy, samorządowcom wszystkich szczebli, byśmy byli zawsze ludźmi wielkimi. A swoją wielkością, poprzez podejmowane decyzje służyli wszystkim członkom naszej samorządowej wspólnoty, dążąc każdego dnia do jej systematycznego, zrównoważonego rozwoju. Niech każdy dzień przynosi radość z pełnionej służby i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i realizowanych obowiązków.

Pamiętajmy o tym, by troska o Naszą Małą Ojczyznę, każdego dnia, bez wyjątku, miała charakter służby na rzecz każdego jej Mieszkańca.

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

 

Do końca tygodnia przebywam na urlopie

Dodano 24 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Szanowni Państwo
Do końca bieżącego tygodnia przebywam na urlopie wypoczynkowym. Zapraszam wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze mną w przyszłym tygodniu. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny.
W związku z koniecznością wymiany kotłów grzewczych przy kotłowniach opalanych biomasą, w minionym tygodniu odwiedziliśmy instalacje referencyjne w tym zakresie, oferowane przez jednego z wiodących producentów tego typu kotłów, opalane zrębkami drewnianymi i pelletem. Instalacje te są w pełni zautomatyzowane i mogą pracować właściwie bez udziału czynnika ludzkiego. Na początku czerwca planujemy zebranie z mieszkańcami Wieniawy w tym zakresie połączone z rozmową na temat przebiegu budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Kasztanowej.
Pracownicy urzędu gminy prowadzą prace porządkowe w Parku w Wieniawie oraz w Romualdowie. Zakończyły się już prace w Zawadach. Zgodnie z wolą Mieszkańców usunięto zakrzaczenia przy drogach, wykoszono pobocza i wyrównano nawierzchnię dróg. Również w asfalcie zostały uzupełnione ubytki.
Zakończono także montaż lamp na ulicy Szkolnej w Wieniawie, do ulicy Chojniak.
Urząd Gminy wydaje już decyzje dotyczące warunków przyłącza do sieci kanalizacyjnej w Kłudnie. Przypominamy, że zamiar wykonania prac należy odpowiednio wcześniej zgłosić w UG, by były one prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.
Dobiegają końca prace przy budowie dróg w Kłudnie, Żukowie i Plecu. Do realizacji pozostaje jeszcze 500 metrowy odcinek w Zagórzu.
Trwają prace związane z koszeniem poboczy i usuwaniem pozostałych po zimie wyrw i wybojów w nawierzchni. Przepraszamy za okresowe utrudnienia na drogach i prosimy o ostrożną jazdę.
II i IV etap budowy sieci kanalizacyjnej w Wieniawie, osiągnął 80% zaawansowania. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej uruchomić etap I i jeszcze jesienią uruchomić całą sieć.
Trwają rozmowy na temat wymiany pokrycia dachowego na budynku ZSO w Wieniawie. Prace te wymagają pilnej realizacji i powinny zostać wykonane najlepiej w okresie wakacyjnym ze względu na procedury bezpieczeństwa.
Do realizacji pozostają prace związane z odwodnieniem dróg i działek w Woli Brudnowskiej oraz wycinką samosiejek drzew i krzewów. Drobne opóźnienie wynika z dużej wilgotności podłoża.
Pięknieje z dnia na dzień wieniawski park poprzez realizowane tam prace konserwatorskie. A na muszli koncertowej już 2 czerwca Gminny Dzień Dziecka, na który zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami. W niedzielę, 18 czerwca tradycyjny wieczór sobótkowy wianki, połączony z imieninami Jana Kochanowskiego, patrona ZSO. O 18.00 koncert zespołu Baciary, a po nim obrzęd puszczania wianków.
Życzę wszystkim majowej pogody, radoścì i spokoju. Udanego tygodnia.
Z poważaniem
Krzysztof Sobczak

 

Montaż pomp w Kłudnie, prace porządkowe w parku

Dodano 12 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy instalację pomp na przepompowniach ścieków w Kłudnie. Myślę, że w przyszłym tygodniu uda się uruchomić sieć tranzytową, jeśli nie pojawią się jakieś dodatkowe problemy. Bezpośrednio po uruchomieniu gmina będzie wydawała warunki techniczne przyłącza dla zainteresowanych Mieszkańców.
W dniu dzisiejszym, o godzinie 09.00 spotykam się z Mieszkańcami Zawad, aby wraz z Panią sołtys omówić najistotniejsze problemy, które w Zawadach się pojawiają i wspólnie zastanowić się nad ich rozwiązaniem.
Pracownicy urzędu gminy dziś porządkują w dalszym ciągu park w Wieniawie, kończą pracę w Skrzynnie oraz zakładają odwodnienie przy drodze w Kłudnie.
Dziękuję za Państwa opinie i komentarze w istotnych dla nas wszystkich sprawach, głównie wskazówki, co w poszczególnych miejscowościach należy jeszcze wykonać, aby w naszych Małych Ojczyznach żyło się jeszcze lepiej i były one przyjazne Mieszkańcom.
Zakończono montaż znaków wskazujących numery posesji przy danych drogach w Koryciskach. Zamówione już zostały i będą montowane oznaczenia w Zawadach (wprowadzenie nazw ulic), w Rykowie, Pogroszynie, Żukowe i Wydrzynie oraz Sokolnikach Mokrych. Gmina ze środków własnych nie może zamówić tablic z nr domu na poszczególne posesje. Jeśli Mieszkańcy zdecydują by takie zamówić, możemy to zrobić w formie zbiorowej oferty, jednak koszty musicie pokryć Państwo sami. Decyzję pozostawiam poszczególnym sołectwom i Waszej woli.

Życzę miłego i spokojnego dnia

 

Samorządowy czwartek w Wieniawie

Dodano 11 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W dniu dzisiejszym pracownicy urzędu gminy w Wieniawie rozpoczęli prace porządkowe w wieniawskim parku, polegające na koszeniu trawy, usuwaniu starych połamanych gałęzi oraz grabieniu resztek pozostałych po zimie liści. Trwają również prace w Skrzynnie związane z oczyszczeniem z krzewów i wykoszeniem trawy przy drodze stanowiącej dojazd do budowanego centrum społeczno-kulturowego na Komisarii. Jutro rozpoczną się prace związane z przygotowaniem rabat i nasadzeniami krzewów przy skwerze na Placu Tysiąclecia. Trwają również prace w Plecu związane z rozwożeniem kruszywa i utwardzeniem dróg stanowiących dojazd do pól.
Rozpoczęły się również prace związane z budową dróg o nawierzchni asfaltowej w Żukowie. W dniu wczorajszym został utwardzony kruszywem łamanym i przygotowany pod ułożenie masy asfaltowej 300 metrowy odcinek drogi, w dniu dzisiejszym trwają prace związane z wytyczeniem i ułożeniem kruszywa na drugim odcinku o długości 360 metrów. Z uwagi na panujące na przełomie kwietnia i maja warunki pogodowe i opady deszczu oraz niską temperaturę zostały wstrzymane prace związane z układaniem masy asfaltowej w Kłudnie. Na jednym z odcinków zostały jeszcze do wykonania prace związane z ułożeniem rur drenacyjnych, ponieważ musi zostać zasypany rów, z uwagi na fakt, że zajmuje on część pasa drogowego przeznaczonego na budowę utwardzonego kruszywem pobocza. Prace te będą prowadzone jutro. Utwardzono również i przygotowano pod ułożenie warstwy bitumicznej 300 metrowy odcinek drogi w miejscowości Plec. Zgodnie z zawartymi kontraktami, prace związane z budową dróg muszą zakończyć się do 30 czerwca b.r.
Zakończyliśmy sezon grzewczy, który w tym roku był wyjątkowo długi. Obecnie trwają prace związane z czyszczeniem i analizą stanu technicznego pieców centralnego ogrzewania, znajdujących się w kotłowniach przy ZSO i UG. Stan tych pieców był przed rozpoczęciem sezonu grzewczego na tyle niezadowalający, że musiały one obok corocznej, standardowej konserwacji, przejść również prace remontowe, polegające na wymianie części płomieniówek oraz zaspawaniu widocznych przecieków. Obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak długo jeszcze stan techniczny urządzeń grzewczych pozwoli na ich bezpieczne użytkowanie, stąd analizy dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na modernizację obu kotłowni i ew rozbudowy sieci ciepłowniczej w sposób umożliwiający przyłączenie się do niej również odbiorców prywatnych, jeśli wyrażą oni taką wolę.
Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na wszystkich czterech etapach w Wieniawie. Z uwagi na dużą ilość wątpliwości interpretacyjnych związanych z przebiegiem sieci oraz ingerencją w działki prywatne właściwie każdego dnia trwają rozmowy i konsultacje z Mieszkańcami w przedmiotowej sprawie. Ta długo oczekiwana inwestycja w sposób znaczący przyczyni się do poprawy warunków życia Mieszkańców, jednak z uwagi na charakter prac, będą one przez najbliższy rok dosyć uciążliwe, ponieważ będą częściowo wyłączane z ruchu poszczególne odcinki dróg, a odbudowa ich nawierzchni będzie możliwa dopiero po uprzednim zagęszczeniu gruntu, co wymaga odpowiedniej ilości czasu. Za wszelkie powstałe utrudnienia już dziś serdecznie wszystkich przepraszamy.
W dniu jutrzejszym, winny rozpocząć się prace związane z montowaniem pomp na stacjach przepompowni w Kłudnie. Jeśli tylko uda się uruchomić przesył ścieków do Brudnowa, a następnie do oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej, Mieszkańcy, którzy złożyli stosowne wnioski otrzymają warunki techniczne wykonania przyłącza i będą mogli realizować prace związane z włączeniem swoich posesji do sieci tranzytowej. Myślę, że najpóźniej 20 maja sieć będzie już zdolna do odbioru ścieków z gospodarstw. Wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wydanie warunków przyłącza, prosimy aby uczynić to jak najszybciej.
W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi budowy nowego ośrodka zdrowia w Skrzynnie w parku, niniejszym informuję, że nie było to w chwili obecnej przedmiotem jakichkolwiek działań i rozważań ze strony gminy. W Skrzynnie został wybudowany ośrodek społeczno kulturowy, a budowa od 2010 roku nie była kontynuowana. W budynku tym przewidziano również lokalizację nowej przychodni. Stąd w jakikolwiek sposób nieuzasadnione byłoby ekonomicznie rozpoczęcie nowej inwestycji, bez zakończenia budowy obiektu już rozpoczętego. Poza tym park posiada pewne walory zarówno przyrodnicze jak i zabytkowe, a lokalizacja tam przychodni musiałaby wiązać się z wycinką prawie wszystkich drzew, chociażby ze względów bezpieczeństwa. Niestety temat ten jest już w wielu przypadkach wykorzystywany propagandowo, co jest w mojej ocenie naganne i nie powinno mieć miejsca, szczególnie jeśli wychodzi od osób pełniących funkcje publiczne. Proces inwestycyjny, szczególnie jeśli jest realizowany przez samorząd terytorialny, uwarunkowany jest szeregiem procedur i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, stąd również zarzuty „nic nie robienia” padające ze strony malkontentów są zwykłym tworzeniem zamieszania. W budynku w Skrzynnie zaprojektowano 4 mieszkania. W skutek zaniechania prac budowlanych wygasło również pozwolenie na budowę. Tym samym, aby wznowić pozwolenie musimy uaktualnić kosztorysy, więc jednocześnie chcemy zmienić charakter II piętra obiektu, które jak wspomniałem było zaprojektowane jako 4 apartamenty mieszkalne, na sale o charakterze oświatowym, by mogły być wykorzystywane przez społeczność lokalną. Jednocześnie zamierzamy spytać rodziców, w formie ankiet, czy byliby zainteresowani, aby w Skrzynnie została uruchomiona szkoła podstawowa I-IV, z oddziałem przedszkolnym i ew. pomieszczenia dziennego opiekuna dla dzieci poniżej III roku życia, na wzór ośrodka funkcjonującego w Wieniawie, w którym obecnie jest już komplet dzieci. Jeśli taka będzie wola rodziców, projekt będzie realizowany właśnie w tym kierunku.
Otrzymaliśmy juz harmonogram konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wkrótce podam Państwu terminy zebrań z Mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia, przepraszam za dużą ilość materiału.
Komentatorów proszę o wyważone opinie i powściągliwość przy mijaniu się z prawdą.
Na kampanię wyborczą i propagandową przyjdzie jeszcze czas.

Krzysztof Sobczak

 

Samorządowa środa w Wieniawie

Dodano 10 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
środa przywitała nas przygruntowym przymrozkiem, jednak już słońce zaczyna nadrabiać majowe zaległości i słupki na termometrach szybko wędrują w górę. Mam nadzieję że nocny spadek temperatury nie zaszkodził znacząco uprawom warzyw, sadom i rabatom kwiatowym. W dniu wczorajszym, pomimo kilku wyjazdów służbowych, m.in do Starostwa Powiatowego w Przysusze i Kuratorium Oświaty w Radomiu miałem możliwość porozmawiania z częścią Mieszkańców na co tygodniowym dyżurze. Większość aktualnych problemów jakie pojawiały się w dyskusjach dotyczy lokalnych podtopień oraz możliwości zapobiegania tego typu sytuacjom w przyszłości. Jeszcze w bieżącym tygodniu rozpoczniemy prace związane z udrożnieniem cieków wodnych, począwszy od terenów najbardziej zagrożonych podtopieniami. Również w najbliższym czasie chcemy zająć się wyrównaniem nawierzchni wszystkich dróg gruntowych stanowiących dojazd do posesji oraz działek rolnych. Duża wilgotność podłoża powoduje, że korzystanie z tych dróg z wykorzystaniem ciężkich maszyn rolniczych, powoduje powstawanie w nich wybojów i zagłębień, w których gromadzi się woda po opadach i powoduje jeszcze większe ich wybijanie. Planujemy również jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, uzupełnić ubytki w nawierzchniach asfaltowych.
Dziś pracownicy urzędu gminy będą kończyć prace w parku w Skrzynnie i rozpoczną przygotowanie skweru na Placu Tysiąclecia do nowych nasadzeń krzewów i wysiewu traw. Jeszcze wczoraj została skoszona trawa, a dziś prace związane z przygotowaniem gruntu będą kontynuowane. Pracownicy będą również ustawiać informacyjne tablice o numerach posesji położonych w danym ciągu komunikacyjnym w miejscowości Koryciska. Wczoraj ustawiono znaki na skrzyżowaniach w Konarach i Głogowie od strony Młódnic.
W urzędzie gminy pracujemy dziś nad przygotowaniem Sesji Rady Gminy, która wstępnie została zaplanowana na dzień 26 maja 2017r. O godzinie 13.00 wyjeżdżam do Zakrzewa na posiedzenie Zarządu Związku Gmin Radomka.
Prosimy wszystkich rolników, którzy zadeklarowali odbiór zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kasie urzędu, o jak najszybszy odbiór gotówki. Termin wypłaty upłynął w dniu 02 maja 2017r. Jeśli do końca tygodnia rolnicy nie zgłoszą się po pieniądze, zostaną one odesłane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

Krzysztof Sobczak

 

Po weekendzie majowym

Dodano 9 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Serdecznie wszystkich witam po długim majowym weekendzie. Niestety pogoda nie nastrajała optymistycznie i temperatura nie pozwalała na długie spacery na świeżym powietrzu. Również opady deszczu spowodowały lokalne podtopienia, szczególnie dające się we znaki na terenach niżej położonych. Podtopienia dotknęły szczególnie upraw polowych, a najbardziej ucierpiały zboża jare i wiosenne zasiewy roślin motylkowych. Uprawy ucierpiały również w skutek wcześniejszych przymrozków, które wystąpiły po świętach wielkiej nocy. W związku z dużą ilością zapytań ze strony Mieszkańców, od dnia wczorajszego przyjmujemy wnioski dotyczące oszacowania strat powstałych w uprawach w wyniku wiosennych przymrozków. Dziś jeszcze wystąpię do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do oszacowania szkód w przedmiotowej sprawie.
Pracownicy urzędu w dniu dzisiejszym będą ustawiali znaki informacyjne w Głogowie i Konarach.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

Początek maja w samorządzie

Dodano 5 maja 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Serdecznie Państwa witam po długim majowym weekendzie. Niestety tegoroczna pogodna nie sprzyjała majowym wyjazdom i spędzaniu czasu na wolnym powietrzu. Po kwietniowych przymrozkach, padający na przełomie kwietnia i maja deszcz, w wielu przypadkach był powodem wystąpienia licznych podtopień i zalewania działek zarówno mieszkalnych jak i polnych. Stąd przez cały wtorek wraz Zastępca Wójta byliśmy w kilku miejscowościach w celu stwierdzenia jak wygląda sytuacja. Przypadki licznych podtopień, szczególnie w Zawadach, Sokolnikach Mokrych, Woli Brudnowskiej, Plecu, Żukowie, Jabłonicy i Wieniawie, świadczą, że w sferze infrastrukturalnej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Przez szereg lat brak drożności i konserwacji rowów, ich odmulania, przebudowy i usuwania krzewów, jest przyczyną zaistniałego stanu rzeczy, choć ilość deszczu jaka spadła była na prawdę duża. Jak Państwo wiecie prace w tym zakresie prowadzimy sukcesywnie, a często spotykało się to wręcz z krytyką naszych oponentów politycznych jako strata czasu i niepotrzebnie organizowane zajęcia. Życie i pogoda jak Państwo widzicie weryfikują wszystko i zawsze musimy być kodowi na ekstrema i pewne odchylenia od normy. Szeroką dokumentację fotograficzną w tym zakresie, zaprezentujemy Państwu na stronie głównej www.gminawieniawa.pl
W dniu 03 maja wziąłem udział w obchodach Święta Konstytucji 3 maja, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, gdzie z nieukrywaną satysfakcją przeczytałem fragment Konstytucji z 1791 roku. Dziękuję również młodym artystom z GCKiS w Wieniawie, za lekcję patriotyzmu wyrażoną w formie słowno muzycznej oraz zespołowi Wieniawa i Kołu Ozimina.
Od poniedziałku będą dostępne wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez wiosenne przymrozki. Rozmawiamy również na temat powołania komisji dotyczących wiosennych podtopień i szacowania strat w tym zakresie, również w uprawach rolnych.
Życzę miłego i spokojnego dnia oraz majowego słońca i ciepła.

Z pozdrowieniem
Krzysztof Sobczak

 

Wyjaśnienia związane z wczorajszym dyżurem

Dodano 26 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym pojawiło się dużo pytań ze strony Mieszkańców dotyczących wysyłanych upomnień dotyczących braku wpłaty I raty podatku gruntowego. Większość przypadków dotyczy gruntów pozostających we współwłasności. Mając na uwadze powyższe, wyjaśniam, że:
Współwłasność w częściach ułamkowych jest to rodzaj współwłasności, w której każdy ze współwłaścicieli posiada udział, który określa ułamek od całej rzeczy, np. nieruchomości. Każdy może zarządzać swoimi udziałami bez zgody innych współwłaścicieli i korzystać z danej rzeczy w takim zakresie, by dało się to pogodzić z korzystaniem przez innych współwłaścicieli. Udział określa zakres uprawnień jednego współwłaściciela do pozostałych współwłaścicieli w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Wynika to z art. 3 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.). Samo prawo własności nieruchomości lub jej posiadanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. W myśl art. 366 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Zatem jeżeli organ podatkowy doręczy decyzję wymiarową wszystkim współwłaścicielom (podatnikom którzy są osobami fizycznymi), to wszyscy ci współwłaściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości. W rezultacie każdy z nich zobowiązany będzie solidarnie do zapłacenia podatku, przy czym uiszczenie podatku przez jednego z nich zwalnia pozostałych z tego obowiązku.

Solidarny obowiązek podatkowy przy współwłasności polega na tym, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości wspólnej, ale zapłacenie całego podatku przez jednego lub kilku z nich powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w stosunku do wszystkich. Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z osobą prawną (spółką) prowadzącą działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Solidarny charakter zobowiązania podatkowego przy współwłasności nieruchomości oznacza, że nie można rozdzielić go na stawkę podatku „zwykłą” i na stawkę podatku dla współwłaściciela nieruchomości prowadzącego działalność gospodarczą.
Mając na uwadze powyższe, niezapłacenie części podatku przez nawet jednego z udziałowców, powoduje, że upomnienie wysyłane jest do wszystkich, którzy są współwłaścicielami, nawet jeśli opłacili swoją część zobowiązania. Wydaje się to być krzywdzące w stosunku do osób wywiązujących się z obowiązku podatkowego, jednak taka jest procedura, a składane w toku postępowania wyjaśnienia, w przypadku jeśli którykolwiek ze współwłaścicieli wywiązał się z obowiązku, nie generują w stosunku do tej osoby konsekwencji finansowych. Prosimy o wymianę informacji pomiędzy współwłaścicielami i wywiązywanie się terminowo przez wszystkich współwłaścicieli z opłacania zobowiązań podatkowych.
A w dniu dzisiejszym pracujemy nad powołaniem komisji, w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych wiosennymi przymrozkami w gospodarstwach rolnych. Chcemy wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do oszacowania szkód.
W związku z warunkami pogodowymi, pracownicy w dniu dzisiejszym prowadzą prace porządkowe przy urzędzie gminy.
W czwartek i piątek przebywam na urlopie, zapraszam wszystkich zainteresowanych na dyżur w dniu 02 maja 2017r. w godzinach pracy urzędu.
Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

Awaria sieci internetowej

Dodano 25 kwietnia 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W związku z przerwami w zasilaniu w energię elektryczną, w piątek po południu oraz w dniu wczorajszym nie działała w urzędzie gminy sieć internetowa. Za utrudnienia przepraszamy. Z przyczyn osobistych nie mogłem wziąć udziału w wyjeździe studyjnym Związku Gmin Radomka do Białegostoku i Supraśla. Stąd moja obecność w dniu dzisiejszym i dyżur w sprawie skarg i wniosków. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do godziny 15.30.
Rozpoczęto prace przygotowawcze terenu do budowy oczyszczalni ścieków na potrzeby SP ZOZ w Skrzynnie. W porozumieniu z Mieszkańcami, obiekt ten powstanie na działkach dzierżawionych, a użyczający będą mięli możliwość podłączenia również swoich posesji do powstającej oczyszczalni.
Zakończono prace pomiarowe związane z odtworzeniem punktów granicznych na drodze gminnej w Kłudnie. Geodeci pracowali w minioną sobotę. O przeprowadzonych pracach powiadomiono również zainteresowanych Mieszkańców, którzy byli obecni przy odnawianiu punktów. Prace związane z budową drogi zostaną wznowione w najbliższym czasie. Do wykonania pozostaje jeszcze sprawa odwodnienia terenu za pomocą systemu drenacyjnego, która zostanie wykonana w najbliższym czasie na obu odcinakach powstających dróg.
W dniu wczorajszym skontaktowałem się z Panem archeologiem i w piątek 02 maja 2017r., zostanie przeprowadzona wizytacja terenu cmentarza w Skrzynnie, w miejscu, w którym w XVI wieku stał kościół cmentarny. Kościół ten w wieku XIX został rozebrany, a kamienie zużyte do budowy obecnie istniejącego muru otaczającego cmentarz w jego obecnych granicach. Na cmentarzu pozostały jedynie zarysy fundamentów. Obok terenu cmentarza spróbujemy omówić i krótko zwizytować wszystkie ciekawe i posiadające wartość historyczną, miejsca na terenie gminy.
W miniony piątek wraz z zastępcą Wójta byłem w Zawadach, aby na miejscu ocenić potrzeby inwestycyjne w tej miejscowości oraz niezbędne do realizacji prace. Na miejscu została sporządzona dokumentacja fotograficzna. Jednocześnie w pierwszych dniach maja zaplanowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Mieszkańców, Radą Sołecką i Sołtysem, w celu podsumowania założeń i sformułowania wniosków.
Życzę miłego i spokojnego dnia