Informacje z samorządu wieniawskiego – środa 19.7.2017

Dodano 19 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym pracownicy urzędu gminy będą prowadzić w dalszym ciągu prace związane z obsadzaniem krzewami skweru w Skrzynnie. W Sokolnikach Suchych zostanie oczyszczony fragment rowu melioracyjnego na tzw. Pastwiskach oraz rozszerzony przejazd przez rów, tak aby mógł nim przejeżdżać ciężki sprzęt rolniczy. Trwają również prace związane z remontem równiarki drogowej, by jeszcze przed rozpoczęciem sezonu żniwnego wyrównać nawierzchnię dróg gruntowych w celu poprawienia przejezdności a zarazem warunków zbioru plonów. Do końca tygodnia zaplanowano ustawienie oznaczenia z nazwami ulic w Zawadach, znaki zostały już skręcone, zmontowane i przygotowane do ustawienia.
W dniu wczorajszym spotkałem się z przedstawicielem firmy zajmującej się projektowaniem sieci kanalizacyjnej w celu omówienia i przedstawienia oferty sporządzenia koncepcji kanalizacji całej gminy Wieniawa w kolejnych latach. Dokument ten będzie podstawą do projektowania a następnie rozbudowy tej infrastruktury w latach kolejnych. Z dokumentu tego będzie wynikało, gdzie odprowadzane będą ścieki, w jakim regionie gminy należy wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków, a gdzie oczyszczalnię zbiorczą odbierającą ścieki od 2-3 miejscowości.
W dniu dzisiejszym chcemy podpisać również umowę z wykonawca dotyczącą wymiany części pokrycia dachowego na budynku ZSO. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu i potrwają około 1 miesiąca.
W dniu dzisiejszym spotykam się z przedstawicielem firmy zajmującej się modernizacją oświetlenia ulicznego w celu omówienia potrzeb gminy w tym zakresie oraz wskazania tych obwodów, które potencjalnie zostałyby wyremontowane w pierwszej kolejności. Zgodnie ze sporządzonym audytem oświetlenia, koszt wymiany lamp i uzupełnienia ich zgodnie z obowiązującymi normami zamknął by się kwotą ok. 1,5 mln zł. Obecnie gmina nie posiada w budżecie takiej kwoty. Rozważaliśmy w związku z powyższym możliwość sfinansowania tej inwestycji przez stronę trzecią, bądź w formie usługi o podwyższonym standardzie świadczonej przez wykonawcę, bądź partnerstwa publiczno prywatnego. Temat oświetlenia jest istotnym elementem infrastruktury, jaki wskazujecie Państwo w składanych ankietach dotyczących studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
W ostatnich dniach prowadziliśmy rozmowy z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie objęcia kompleksową polisą majątku gminy oraz z przedstawicielem grupy zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej. Przedstawiciele zostawili swoje oferty, które następnie zostaną przedstawione komisjom rady gminy do zapoznania się i zaopiniowania.
Trwają prace związane ze zmianą projektu drogi w Skrzynnie od Placu Tysiąclecia w kierunku boiska orlik, ponieważ dotychczasowy projekt nie uwzględniał wszystkich posesji zamieszkałych na ulicy Młynarskiej. Nie został również zaprojektowany dojazd od strony drogi powiatowej w okolicy mostu na Radomce do ulicy Młynarskiej, co byłoby istotnym czynnikiem poprawiającym organizację ruchu w tym rejonie a w sposób szczególny bezpieczeństwo (dojazd służb: karetki pogotowia, straży czy policji). Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się przeprowadzić postępowanie przetargowe w tej sprawie.
Trwają również prace związane z odnowieniem pozwolenia na budowę i przeprojektowaniem obiektu na Komisarii, w celu jego dalszej budowy i oddania Mieszkańcom. Na bieżący rok zaplanowana jest termomodernizacja tego obiektu, a dalsze prace w roku 2018.
Dziś również spotykamy się z projektantem ulicy Kasztanowej, w celu opracowania dokumentacji dotyczącej odbudowy tej ulicy, po ułożeniu kolektora kanalizacyjnego. Chcemy ubiegać się o dofinansowanie przebudowy tego odcinka, tak by prace rozpoczęły się na początku przyszłego roku
Życzymy wszystkim miłego i spokojnego dnia

 

Wtorkowy rozkład dnia w samorządzie wieniawskim

Dodano 18 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Na wstępie pragnę serdecznie podziękować za frekwencję na wczorajszym zebraniu z Mieszkańcami Wieniawy. Swoją obecnością dajecie Państwo wyraz troski i odpowiedzialności za los naszej lokalnej społeczności. Dziękuję również za merytoryczne rozmowy i zadawane pytania oraz zgłaszane propozycje. Głównym tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Radnych Rady Gminy, była sprawa kanalizacji Wieniawy, realizacji przyłączy sanitarnych do poszczególnych posesji, wydawanie warunków technicznych przyłączy oraz świadczenie usług w tym zakresie. Omówiony został również temat przebudowy ulicy Kasztanowej po zakończonych pracach związanych z ułożeniem kolektora sanitarnego. Mieszkańcy zwracają również uwagę na konieczność uzupełnienia oświetlenia ulicznego na istniejących już słupach oraz doświetlenia skrzyżowania ulic Szkolnej i Chojniak. Problemem staje się również częste występowanie awarii oświetlenia w parku. Pomimo bieżących napraw, oświetlenie jest dewastowane poprzez pojawiające się akty wandalizmu oraz w skutek opadających gałęzi. Biorąc pod uwagę poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwienie korzystania z parku we wczesnych godzinach nocnych, chcemy zająć się kompleksowym rozwiązaniem tego problemu.
Zapraszam w dniu dzisiejszym wszystkich zainteresowanych na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków, jestem do Państwa dyspozycji przez cały dzień.
W urzędzie gminy zajmujemy się dzisiaj opracowaniem nowych procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz obsługi klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich środków w tym zakresie. Dodatkowo chcemy również zająć się zamówieniami publicznymi w zakresie wymiany dachu na szkole, budową placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego, projektu przebudowy ulicy kasztanowej, uzupełnienia projektu drogi gminnej w Skrzynnie o brakujący odcinek na ulicy Młynarskiej wraz z wykonaniem łącznika do drogi powiatowej w okolicach mostu na Radomce. Trwają również rozmowy w zakresie włączenia części sieci kanalizacyjnej do master planu, tak by dalszą kanalizację gminy realizować przy udziale środków POiŚ. Jak wspomniałem na wczorajszym zebraniu, aglomerację tworzyłyby Kłudno, Wieniawa, Kochanów, Jabłonica i Sokolniki Suche.
Pracownicy urzędu gminy będą w dniu dzisiejszym czyścić i odmulać rowy w Sokolnikach Suchych i Kamieniu Dużym. Prace te będą kontynuowane również w kolejnych dniach w Kamieniu Dużym a następnie Wydrzynie i Sokolnikach Mokrych.
Trwają również prace związane z kompletowaniem, skręcaniem, a następnie ustawianiem tablic z nazwami ulic w Zawadach. Zamówione będą również znaki z kierunkami dojazdu do posesji w Pogroszynie i Rykowie, następnie Sokolnikach Mokrych, Wydrzynie i Żukowie oraz tablice z nazwami ulic w Jabłonicy, Wieniawie i Skrzynnie.
W przygotowaniu jest kolejny numer naszej samorządowej gazety „W Gminie Wieniawa”, który z końcem lipca trafi do Państwa rąk, a w nim szereg relacji z imprez kulturalnych oraz przebiegu działań inwestycyjnych na terenie gminy.
Zapraszamy do wypleniania ankiety w zakresie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieniawa, która została udostępniona na stronach BIP Gminy Wieniawa. Ankietę roznoszą również ankieterzy obsługujący projekt bezpośrednio do Państwa domów. Prosimy o wypełnienie dokumentu w sposób racjonalny i rzetelny, ponieważ na tej podstawi zostanie opracowany i przyjęty dokument studium, który będzie prawem obowiązującym. Im więcej głosów Mieszkańców w tym zakresie, tym dokument ten będzie bardziej przyjazny i spełniający oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie.
Życzę miłego i spokojnego dnia

 

A tymczasem w samorządzie:

Dodano 17 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Minęła połowa lipca, a zarazem trzeci tydzień wakacji. Sezon urlopowy w pełni, a góry, jeziora i wybrzeże oblegane są przez turystów. Dla samorządu czas wakacji to okres wytężonej pracy, zarówno w zakresie realizowanych inwestycji, jak i planowania założeń do budżetu na kolejny rok. Pracujemy również nad zakresem inwestycji niezbędnych do sporządzenia i uchwalenia Planu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju Gminy na kolejne lata.
Zakończono już budowę dróg gminnych w Plecu, Kłudnie, Żukowie i Zagórzu. Mam nadzieję, że prace te choć w niewielkim stopniu pozwolą na sprawny dojazd do zlokalizowanych przy tych ciągach komunikacyjnych posesji, i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu korzystających z tych dróg. Łącznie przebudowano około 3 500 metrów drogi. Zgodnie z uchwałą budżetową do realizacji pozostał jeszcze odcinek drogi w Skrzynnie, którą planujemy zmodernizować jeszcze w roku bieżącym.
W dniu dzisiejszym w związku z koniecznością zmian budżetu gminy na rok 2017, planowana jest Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, której porządek przedstawia się następująco:
• Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017-07-17
• Zmiany w WPF na rok 2017
• Zmiany w uchwale w zakresie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w Wieniawie
• Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
• Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
XXXI Sesja Nadzwyczajna rozpocznie się o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej UG w Wieniawie.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł do wieczności Pan Władysław Adamczyk, ojciec Radnej Rady Gminy w Wieniawie, Pani Agnieszki Czyżykowskiej. Najbliższym składamy kondolencje i wyrazy współczucia i zapewniamy o pamięci modlitewnej. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w dniu dzisiejszym, o godzinie 13.00 w Kościele Parafialnym p.w. ŚW. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie.
Mieszkańców Wieniawy zapraszamy w dniu dzisiejszym o 18.00, na spotkanie w sprawie postępu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej, zasad przyłączania i korzystania z budowanej sieci. Na zebraniu zostaną również poruszone zagadnienia związane z przebudową ulicy Kasztanowej oraz implementacją planu rewitalizacji.
Dziękuję za liczną Państwa obecność na XI Spotkaniach z folklorem im. Stanisława Stępniaka. Wszystkie bez wyjątku występy stały na wysokim poziomie artystycznym a wykonawcy w prezentowane utwory muzyczne, obok i wartości muzycznej wkładali również serce. Pragnę z tego miejsca zaprosić ponownie wszystkich na kolejną edycję spotkań już w przyszłym roku.
Pracownicy urzędu gminy w dniu dzisiejszym po uporządkowaniu terenu Parku, będą prowadzić prace porządkowe wokół urzędu gminy i przedszkola. Będą również prowadzone roboty związane z nasadzeniami krzewów na skwerze w Skrzynnie. Chcemy aby na odpust parafialny w Skrzynnie, który tradycyjnej przypada 6 sierpnia, prace te zostały zakończone a teren udostępniony Mieszkańcom. W Skrzynnie zaplanowana została również w tegorocznym budżecie budowa drogi wokół skweru oraz przez ulicę Młynarską, do boiska orlik i budowanego ośrodka społeczno kulturowego. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w tym zakresie. W bieżącym roku chcemy rozpocząć również prace przy samym ośrodku, tak aby jeszcze przed zimą została położona elewacja i ocieplenie.
Zakończono prace związane z budową oczyszczalni ścieków na potrzeby SP ZOZ w Skrzynnie, prace zostały sfinansowane ze środków tej jednostki. W zależności od postanowienia Rady Społecznej obiekt będzie własnością ośrodka lub zostanie przekazany gminie w celu jego konserwacji i obsługi bieżącej.
Pracownicy będą również dziś prowadzić prace w Sokolnikach Suchych związane z poszerzeniem przejazdu nad rowem melioracyjnym oraz odwodnieniem części drogi gminnej.
Życzę wszystkim udanego i miłego tygodnia.

 

XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka

Dodano 14 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

stepniak

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

Zapraszamy na Wieniawskie Spotkania z Folklorem

Dodano 14 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Już w najbliższą niedzielę zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy lubią tradycyjną muzykę ludową, malowaną folklorem naszej wieniawskiej ziemi, na XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka, które rozpoczynają się o godzinie 10.00, w Muszli Koncertowej, przy ulicy Parkowej 22 w Wieniawie. Park, który zamieni się tego dnia w amfiteatr folkloru i wielobarwnych strojów, odtworzy swe podwoje również dla naszych najmłodszych Mieszkańców, dla których zostało przygotowane wesołe miasteczko. Dmuchane zamki, zjeżdżalnie i trampoliny, zostaną udostępnione naszym najmłodszym nieodpłatnie. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 wykonawców. Po zakończeniu przeglądu kapel i zabawy ludowej, scenę oddamy nieco starszym dzieciom i młodzieży, dla których przygotowane zostały koncerty zespołów folkowych i nurtu disco polo, oraz dyskoteka pod gwiazdami do 24.00. Życzymy wszystkim udanej pogody i wielu wrażeń artystycznych pod każdym względem.
Niedziela to również mający swoje tradycje głęboko w przeszłości, Odpust Parafialny w Wieniawie, ku czci Matki Bożej z Góry Karmel . W tym dniu odwiedzają Wieniawę oraz okoliczne miejscowości goście z każdego zakątka naszego kraju. Życzymy wszystkim udanego pobytu i radości z chwil spędzonych w gronie najbliższych na wieniawskiej ziemi.
Dziś o godzinie 13.00 wezmę udział w uroczystościach związanych z przypadającym w ostatnich dniach lipca Świętem Policji. Uroczysty apel został przygotowany w siedzibie Komendy Powiatowej w Przysusze.
W najbliższy poniedziałek przedstawimy Państwu do wiadomości wstępny harmonogram spotkań z Mieszkańcami w zakresie konsultacji społecznych i podsumowania dotychczas zrealizowanych prac w samorządzie. Również na poniedziałek została zaplanowana nadzwyczajna sesja Rady Gminy w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie gminy oraz przyjęcia dwóch uchwał planistycznych w zakresie Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Gminy.
Apelujemy o zachowanie czystości w miejscach użyteczności publicznej, placach, skwerach, obiektach oraz cmentarzach parafialnych. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu w Skrzynnie. Teren cmentarza został oczyszczony i uporządkowany wiosną tego roku, Pomimo ustawionego kontenera, nagminnie śmieci wyrzucane są w obrębie cmentarza, na groby tych, którzy odeszli już do wieczności lub w miejscu, w którym kiedyś spoczną nasze doczesne szczątki. Proszę o rozwagę ponieważ nie szanując przeszłości , tych którzy odeszli przed nami nie zasługujemy na szacunek teraźniejszości, a nasza przyszłość, która nie jest liczona tylko miarą dni tu na ziemi, będzie zawsze naznaczona skazą brudu. Kiedyś po zakończonym ziemskim życiu będą towarzyszyły naszym ciałom sterty śmieci, które przez całe życie konsekwentnie gromadziliśmy w miejscu naszego pochówku. Czy taka przyszłość stanowi szczyt naszych marzeń…
Pracownicy urzędu gminy w dniu dzisiejszym pracują w Wieniawie przygotowując spotkania z folklorem oraz porządkując tereny użyteczności publicznej.
Życzę wszystkim udanego weekendu, radosnego świętowania w gronie rodzinnym, a na dziś miłego i spokojnego dnia

 

Samorządowy czwartek w Wieniawie

Dodano 13 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Z uwagi na dużą ilość spraw do załatwienia, nie mogłem w dniu wczorajszym wziąć udziału w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki. Razem z pracownikami urzędu gminy dokonaliśmy analizy kont księgowych 080 (inwestycje w trakcie realizacji) oraz kona 011(środki trwałe). Przeprowadzona została również analiza kart OT (środki trwałe), pod kątem ich zgodności z realizowanymi w latach poprzednich inwestycjami oraz dokumentami księgowymi oraz szczegółowości zawartych w nich zapisów, pozwalających na bezpośrednią, dokładną i rzetelną identyfikację opisywanego środka trwałego.
Po zakończeniu działań związanych z odbiorami realizowanych obecnie działań inwestycyjnych (drogi gminne, sieć kanalizacyjna) i aktualizacji konta 080, zostanie ono opisane, uszczegółowione i udostępnione Państwu do wiadomości.
Na bieżąco jest porządkowana dokumentacja w zakresie poszczególnych środków trwałych, które zostały zrealizowane w latach poprzednich, a do chwili obecnej nie zostały zarchiwizowane. Dokumentacja ta następnie zostanie przekazana do składnicy akt lub archiwum państwowego w Radomiu.
Trwają rozmowy i planowanie audytu w zakresie sieci teleinformatycznej, serwerowni oraz stacji roboczych w urzędzie gminy. Powyższe wynika z konieczności dostosowania infrastruktury komputerowej do obowiązujących standardów oraz właściwego zabezpieczenia zasobów danych osobowych, poprzez odpowiednie programy i wprowadzenie polityki bezpieczeństwa zgodnej z RODO, Dyrektywą Unii Europejskiej, która wchodzi w życie 25 maja 2018r. Równolegle chcemy wymienić instalację elektryczną w urzędzie z uwagi na liczne przypadki samozapłonu gniazd elektrycznych i włączników oświetlenia. Obecna instalacja elektryczna to w większości podtynkowe kable aluminiowe, które na przestrzeni lat funkcjonowania urząd uzupełniane były kablami miedziowymi. Obecnie w urzędzie nie działa około 40 % gniazd elektrycznych oraz część oświetlenia, która zapewniała by właściwe doświetlenie pokoi zgodnie z obowiązującymi normami BHP.
Trwające prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie, zapewnią odbiór nieczystości płynnych od ok. 18 % mieszkańców gminy, co uwzględniając funkcjonująca już infrastrukturę i sieć w Brudnowie, Woli Brudnowskiej, Plecu, Kaleni, Konarach, Kłudnie i Głogowie (według danych z Ewidencji ludności na dzień 30 kwietnia 2017, w gminie zamieszkiwało na 5135 stałych Mieszkańców),zapewni dostęp do sieci dla 1935 mieszkańców, co stanowi 37,68 % wszystkich Mieszkańców gminy.
Tym samym bez dostępu do kanalizacji sanitarnej pozostanie jeszcze 62,32 % wszystkich Mieszkańców. Zważywszy, że istnieją na terenie gminy zabudowania położone w znacznej odległości pomiędzy sobą, oraz braku na terenie własnej oczyszczalni ścieków, rozważamy możliwość wprowadzania programu finansowania i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na naszym terenie. Wcześniej należy popracować szczegółową koncepcję kanalizacji całej gminy.
Do sieci z uwagi na lokalizację i budowę tranzytu podłączone mogą zostać Jabłonica, Kochanów i Sokolniki Suche z częścią Kamienia Dużego. Warunkowane top będzie jednak możliwością pozyskania dodatkowych środków na ten cel.
Pracownicy urzędu gminy będą w dniu dzisiejszym w dalszym ciągu realizować prace porządkowe na terenie gminy, które nie zostały zakończone w dniu wczorajszym (Skrzynno, Wieniawa, Jabłonica, Zawady), jeśli oczywiście pozwolą ta to warunki atmosferyczne.

Życzę miłego i spokojnego dnia

 

W środę w samorządzie:

Dodano 12 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W związku z awarią sieci wodociągowej w Plecu, w dniu dzisiejszym będzie prowadzona naprawa rurociągu, stąd możliwe będą okresowe przerwy w dostawie wody w Brudnowie, Woli Brudnowskiej i Plecu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Pracownicy urzędu gminy w dniu dzisiejszym będą kontynuować prace Skrzynnie przy montażu oczyszczalni ścieków na potrzeby SP ZOZ oraz przygotowywać teren na Placu Tysiąclecia pod kolejne nasadzenia krzewów. Zaplanowane na dziś prace w Sokolnikach Suchych, zostają przełożone na dzień jutrzejszy. Tam pracownicy zamontują przepusty poszerzając przy tym przejazd drogą gminną przez rów melioracyjny. Ponadto będą prowadzone prace związane z odwodnieniem drogi, stanowiącej dojazd do działek rolnych i pól uprawnych w północnej części miejscowości, tzw. Za Górami.
Montowane są tablice z nazwami ulic do Zawad, które będą ustawione w bieżącym tygodniu, by usprawnić dojazd służb, karetki pogotowia, straży pożarnej, policji czy kurierów.
Wczoraj zakończono porządkowanie pielęgnacyjne parku w Wieniawie, Została wykoszona i wywieziona trawa, zagrabione alejki i wyzbierane śmieci. Prosimy o zachowanie czystości i porządku w miejscach, które służą nam wszystkim, a swoimi walorami estetycznymi i przyrodniczymi poprawiają wizerunek naszej gminy.
Dziękuję wszystkim, którzy w dniu wczorajszym pojawili się w urzędzie gminy, na moim dyżurze w sprawie skarg i wniosków. Wiele cennych uwag i spostrzeżeń z Państwa strony zostanie uwzględnionych i na pewno przyczyni się do sprawniejszej realizacji zadań.
W urzędzie dziś analizujemy wszystkie rozpoczęte w latach poprzednich zadania inwestycyjne, które z różnych powodów nie zostały zrealizowane, a dokumentacja techniczna oraz stan środków w budżecie w bieżącym roku nie powala na ich realizację. Zostanie sporządzony raport z naszej pracy, który następnie będzie przekazany do wiadomości Mieszkańców, na naszych stronach internetowych
O godzinie 13.00, w Wolanowie rozpoczyna się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki, w którym wezmę udział.
Przypominam, że wszelkie awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać bezpośrednio do Sołtysów, którzy na bieżąco zgłaszają potrzebę wykonania określonych prac do konserwatora instalacji.

Życzę wszystkim miłego dnia

 

Zapraszam wszystkich na dzisiejszy dużur do UG w Wieniawie

Dodano 11 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
Zapraszam serdecznie wszystkich Mieszkańców na dzisiejszy dyżur w sprawie skarg i wniosków, który pełnię przez cały dzień w urzędzie Gminy w Wieniawie. Spotkania z Państwem, szczególnie te osobiste ale i informacje przekazywane drogą mailową czy też poprzez niniejszy dziennik. Pozwalają one w sposób oczywisty poprawić zarówno jakość funkcjonowania urzędu jak i możliwość korekty czy też podjęcia nowych, istotnych z punktu widzenia Mieszkańców działań.
Ok. godziny 9.00 spotykam się z przedstawicielami firmy zajmującej się obsługa informatyczną urzędów i firm, by dokonać inwentaryzacji i oceny funkcjonowania sieci informatycznej i serwerów działających w urzędzie gminy. Odpowiednia moc obliczeniowa wraz z odpowiedniej jakości siecią teleinformatyczną pozwala na sprawną obsługę Mieszkańców, właściwe zabezpieczenie danych osobowych oraz możliwość obsługi Mieszkańców przy wykorzystaniu profilu zaufanego czy też platformy E-PUAP.
Zakończony został już pierwszy etap prac Wydrzynie. W przyszłym tygodniu, jeśli pozwolą na to warunki, będzie odnawiany rów po stronie północnej drogi gminnej. Powyższe prace są podyktowane pilną potrzebą odwodnienia zarówno drogi jak i posesji oraz odprowadzenie wody do rowu melioracyjnego, a wynikają one z zapotrzebowania i licznych wniosków składanych przez Mieszkańców za pośrednictwem Sołtysa oraz bezpośrednio do urzędu.
Nasi pracownicy będą w dniu dzisiejszym w dalszym ciągu realizować prace porządkowe w Wieniawie, wokół Gminnego Centrum Kultury oraz w Parku. W przygotowaniu są również tablice z oznaczeniem nazw ulic w Zawadach, które w najbliższym czasie zostaną ustawione w tej miejscowości. Zamawiane są również tablice informacyjne do kolejnych miejscowości. W Skrzynnie montowana jest również oczyszczalnia ścieków na potrzeby SP ZOZ, oraz prowadzone są prace na skwerze na Placu Tysiąclecia.
W urzędzie gminy zajmujemy się dziś zmianami w budżecie, jakie zaproponujemy Radzie Gminy na najbliższej sesji, które wynikają z bieżących zadań do wykonania oraz zabezpieczenia środków na wymianę pokrycia dachowego na szkole. Dodatkowo przygotowane zostają uchwały dotyczące Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Gminy oraz zapytania ofertowe na wykonanie szeregu prac zawartych w uchwale budżetowej, m.in: wymiana dachu na szkole, wymiana sieci elektrycznej i LAN w UG, instalacji elektrycznej dedykowanej.
Trwają również prace związane z realizacją funduszu sołeckiego dotyczące budowy i modernizacji placów zabaw dla dzieci w Kłudnie, Zawadach, Jabłonicy, Wieniawie i siłowni plenerowej w Skrzynnie

Życzę miłego i spokojnego dnia

 

Bieżący tydzień w samorządzie wieniawskim

Dodano 10 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Minęła pierwsza dekada lipca, czas w którym dużo działo się w samorządzie wieniawskim. Wszystkie drogi, które zaplanowano do budowy zostały zakończone i odebrane. Odebrany został również IV etap sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Trwają prace związane z budową pozostałych etapów i wszystko wskazuje na to, że zostaną one ukończone zgodnie z zawartymi umowami: etapy I i II, do końca września b.r., natomiast etap III do czerwca 2018r. Niezależnie od postępu prac na etapie III, sieć kanalizacyjna zostanie uruchomiona po zakończeniu budowy etapu I, który zawiera również odcinek tranzytowy, do przepompowni ścieków przy drodze Wieniawa Brudnów, jeszcze w roku bieżącym.
Przy ośrodku zdrowia w Skrzynnie, rozpoczynają się w dniu dzisiejszym prace związane z montażem oczyszczalni ścieków. Prace zostaną zakończone w dniu jutrzejszym, a jeszcze w tym tygodniu ośrodek zdrowia będzie posiadał własną niezależną oczyszczalnię ścieków. Ze względu na warunki lokacyjne, oczyszczalnia jest montowana na działce stanowiącej własność prywatną. W myśl zawartej z właścicielem umowy użyczenia, również budynki użyczającego zostaną podłączone do oczyszczalni.
W miniony piątek w Kaleni, nieznani sprawcy wyrzucili padłą świnię do lasu i chcąc ją spalić, dokonali podpalenia lasu. Na miejscu interweniowała straż pożarna, która ugasiła powstały pożar. Na miejsce został również wezwany Powiatowy Lekarz Weterynarii, który pobrał próbki do badań na obecność wirusa ASF u padłego zwierzęcia. Apeluję do zdrowego rozsądku Mieszkańców, aby obserwować, co dzieje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ tego typu akty wandalizmu mają wpływ na życie nas wszystkich i mogą mieć wymiar nie tylko społeczny ale i materialny dla tych hodowców, którzy postępują zgodnie z obowiązującym prawem. Padłe zwierzę zostało odebrane przez firmę, z którą gmina ma zawartą umowę na odbiór padłych zwierząt.
Pracownicy urzędu gminy będą dziś prowadzić prace porządkowe w Wieniawie, na ulicy Kasztanowej, Przytyckiej oraz w parku. Taki sam zakres prac przewidziano do realizacji w dniu dzisiejszym również w Jabłonicy. Również w Wydrzynie i Skrzynnie będą prowadzone prace związane z porządkowaniem terenu i przygotowaniem dróg gminnych do odmulania rowów. W Skrzynnie również będą kontynuowane prace związane z nasadzeniami na skwerze na Placu Tysiąclecia.
Już w najbliższą niedzielę 16 lipca, XI Festiwal im. Stanisława Stępniaka na muszli w Parku. W tym dniu przypada również odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel i tradycyjnie w tym dniu śpiewacy, instrumentaliści i kapele przyjeżdżają do Wieniawy, aby wspólnie kultywować tradycje i folklor ziemi opoczyńskiej i radomskiej. Początek przeglądu kapel o godzinie 10.00. Więcej szczegółów na naszej stronie głównej www.gminawieniawa.pl.
Dziękuję za listy i rozmowy z Państwem. Staram się na wszystkie w miarę możliwości terminowo odpowiadać. Dziękuję również za konstruktywną krytykę. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarza nam się błądzić i dokonywać nie koniecznie trafnych wyborów. Dlatego cieszę się, że wiele osób dzieli się z nami swoimi cennymi uwagami i podpowiedziami. Pragnę również, dziękując za opinie, podzielić się z Państwem cytatem z Tomasza Alva Edisona: Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość.

Życzę wszystkim spokojnego i miłego tygodnia, odpoczywającym na wakacjach udanej pogody i niezapomnianych wrażeń, a pracującym podejmowania samych trafnych decyzji i satysfakcji każdego dnia.

Z poważaniem
Krzysztof Sobczak

 

Zakończono budowę IV etapu sieci kanalizacyjnej w Wieniawie

Dodano 6 lipca 2017, w Bez kategorii, przez krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W dniu wczorajszym zakończyły się prace związane z budową IV etapu sieci kanalizacyjnej w Wieniawie. Prace w ramach tego etapu objęły teren po południowej stronie drogi krajowej nr 12, od stacji paliw do ulicy Rzecznej. Prace obejmowały sieć tranzytową dla posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego od nr 93 do nr 183 (numery nieparzyste), oraz ulice Rzeczna, Łąkowa i Wąska. Całkowity koszt budowy czwartego etapu zamknął się kwotą 408 000 zł. Odcinek zostanie uruchomiony i udostępniony Mieszkańcom na przełomie września i października, razem z zakończeniem i uruchomieniem etapu I
Pracownicy urzędu gminy w dniu wczorajszym pracowali w Wydrzynie i Kaleni, przy porządkowaniu terenu przy drogach i działkach stanowiących własność gminy. W Kaleniu zostały również uzupełnione ubytki w nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Konary – Rogowa. W dniu dzisiejszym pracownicy będą porządkowali teren w Komorowie, przy dziennym domu seniora oraz kontynuowali prace w Wydrzynie. Będą również wykaszane pobocza przy drogach gminnych w Kamieniu Dużym, Komorowie i Romualdowie oraz uzupełniane ubytki w nawierzchni asfaltowej przy drodze gminnej z Kamienia Dużego do Skrzynna.
W dniu dzisiejszym pracujemy nad wnioskiem o sfinansowanie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac. Zostaną opracowane i przygotowane dokumenty o wcześniejszą wypłatę środków przez WFOŚ i GW.
Trwają również prace związane z wyłonieniem wykonawców w zakresie wymiany pokrycia dachowego na budynku ZSo w Wieniawie oraz budowy świetlicy wiejskiej w Pogroszynie.
Z uwagi na trwający remont torowiska, mogą czasowo być nieczynne przejazdy kolejowe w Wieniawie przy ulicach Przytyckiej, Parkowej i Słonecznej. Zalecamy z korzystania z objazdów i korzystania z przejazdu Kolejowego w Kochanowie.
Życzę wszystkim czytelnikom miłego dnia i udanego wakacyjnego wypoczynku.